זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפאָרמאַציע פאַר קענסער איבערלעבער

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן אָנגעצױגן, אומעטיג אָדער באַזאָרגט איבער COVID-19. די עמאָציאָנאַלע, פיזישע און לעבנס שטײגער טױשן װאָס מיר מאַכן יעצט דורך קענען דערמאָנען אײך און אײער משפּחה פון אײער קענסער באַהאַנדלונג. פילע מענטשן װאָס מאַכן דורך אָדער האָבן דורכגעמאַכט קענסער באַהאַנדלונג זעען ענליכקײטן צװישן זײער איבערלעבונגען מיט קענסער און COVID-19, אַרײנגערעכנט׃

 • מען פילט זיך איזאָלירט (אײנזאַם אָדער דערװײטערט פון פרײנד און משפּחה)
 • מען זאָרגט זיך איבער דזשערמס
 • מען קען נישט טון געװיסע אַקטיװיטעטן
 • מען פאַרפּאַסט סאָציאַלע און לעבנס געשעענישן אָדער מײלשטײנער
 • מען טראַכט איבער טױט און שטאַרבן
 • מען זאָרגט זיך איבער צוקונפט
 • מען פילט זיך אומבאַהאָלפן אָדער כאילו מען האָט נישט קײן קאָנטראָל איבער דעם אײגענעם לעבן

צוליב COVID-19 קענט איר שפּירן פילע פאַרשידענע זאַכן אַלס אַ קענסער איבערלעבער. איר קענט שפּירן נענטער צו מענטשן װאָס פאַרשטײען אײער איבערלעבונג מיט קענסער. איר קענט שפּירן אַז איר קענט זיך אַן עצה געבן מיט סאָשעל דיסטענסינג בעסער װי רוב מענטשן. איר קענט אױך שפּירן גאָר פאַרדראָסן אַז די איבערלעבונגען קומען װידער פאָר נאָכדעם װאָס איר זענט שױן אַדורך די באַהאַנדלונג. איר קענט זײן אומגעדולדיג מיט מענטשן װאָס באַקלאָגן זיך איבער סאָשעל דיסטענסינג. דאָס זענען נאָרמאַלע רעאַקציעס צו דעם װאָס איר לעבט איבער. עס איז אָקעי צו שפּירן אַזױ, אָבער עס איז װיכטיג זיך אַן עצה געבן מיט אײער סטרעס און אומרואיגקײט כדי איר זאָלט קענען בלײבן פאַרזיכערט און געזונט במשך די צײט.

Back to top

זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19

געדענקט אַז עס איז נישטאָ קײן ריכטיגער אָדער אומריכטיגער װעג זיך ספּראַװען מיט סטרעס פאַראורזאַכט דורך COVID-19. יעדער אײנער ספּראַװעט זיך אַנדערש. דא זענען פארשידענע זאכן וואס איר קענט טון אכטונג צו געבן אויף זיך אליין און זיך צו ספראווען מיט אייער אנגעצויגנקייט במשך די צייט. אויב זענט איר אן עלטערן פון א קענסער איבערלעבער, ליינט זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפאָרמאַציע פאַר עלטערן פון קענסער איבערלעבער.

זענט אינפאָרמירט און פאַרזיכערט

 • זענט אינפאָרמירט. עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס װאָס איז שײך COVID-19 כדי איר זאָלט בלײבן געזונט און אָפּגעהיט. מאַכט זיכער אַז איר קריגט די אינפאָרמאַציע פון קראַנטע און טרױבאַרע קװעלער, אַזױװי די װעבסײטס פון די צענטערס פאַר קראַנקהײט קאָנטראָל און פאַרמײדונג (Centers for Disease Control and Prevention) (www.cdc.gov) און דעם ניו יאָרק סיטי דעפּאַרטמענט אַװ העלט און מענטאַל הײדזשין (New York City Department of Health and Mental Hygiene) (www1.nyc.gov).
 • נעמט אַן איבעררײס פון די נײעס װען איר דאַרפט עס. הגם עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס במשך די צײט, קען מען זיך שפּירן איבערגעװעלטיגט. נעמט איבעררײסן פון קוקן, לײענען און זיך צוהערן צו די נײעס, אַרײנגערעכנט סאָשעל מידיאַ, װען איר שפּירט זיך אומרואיִג.
 • פאַרשטײט אײער ריזיקע. רעדט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער איבער אײער ריזיקע פון COVID-19. הגם אײניגע קענסער באַהאַנדלונגען קענען אָפּשװאַכן די אימון סיסטעם אַזױ אַז עס װערט שװערער פאַר דעם קערפּער צו באַקעמפען קרענק, װערט דער קערפּער געװענליך װידער געזונט נאָכדעם װאָס די באַהאַנדלונג ענדיגט זיך. דאָס װאָס איר האָט געהאַט קענסער מײנט נישט אַז איר האָט אַ העכערע ריזיקע פון COVID-19, אָבער איר זאָלט נאָכאַלץ פאָלגן CDC אָנװײזונגען, אזױװי זיך װאַשן אָפט די הענט און פאַרמײדן נאָנטן קאָנטאַקט מיט מענטשן װאָס זענען קראַנק אָדער װאָס װאױנען נישט צוזאַמען מיט אײך, כדי זיך צו באַשיצן.
 • פאָקוסירט זיך אױף דעם װאָס איר װײסט און קענט טון. כאָטש עס זענען דאָ פילע זאַכן װאָס מיר װײסן נישט איבער COVID-19, פאָקוסירט זיך אױף דעם װאָס איר װײסט יאָ איבער דעם װירוס און װיאַזױ זיך צו באַשיצן. פאָלגט CDC אָנװײזונגען און געדענקט אַז איר זענט מער צוגעגרײט זײ אױסצופאָלגן װי אַנדערע, אָבער אױך אַז איר זענט אַצינד נישט אַלײן.

גיט אַכטונג אױף אײער קערפּער

 • געבט אַכטונג אױף אײער קערפּער. אױב איר גיט אַכטונג אױף אײער קערפּער, װעט איר זיך שפּירן בעסער און עס קען העלפן אײך אָפּהיטן פון װערן קראַנק. פּרובירט צו עסן געזונטע מאָלצײטן, טרינקען כאָטש 6 ביז 8 (8-אָנזן) גלעזער װאַסער אַ טאָג, טאָן לײכטע פיזישע אַקטיװיטעטן (אַזױװי סטרעטשינג) און שלאָפן כאָטש 7 שעה.
  • טוט איבונגען מיט מעמאָריעל סלאָון קעטערינג (MSK) קלינישע פיטנעס ספּעציאַליסטן דורך באַקוקן אונזערע איבונגען װידעאָ סעריעס. װידעאָס שליסן אײן אַעראָביקס, כוח טרענירונג, קאָר אַרבעט און אײדעלע סטרעטשינג.
  • פּרובירט טײ טשי מיט MSK’ס מאַרשעל אַרטס טרענירערס דורך באַזוכן www.mskcc.org/taichi. טײ טשי איז אַן אײדעלע מין איבונג װאָס מען קען טאָן אינדערהײם צו פאַרבעסערן באַלאַנס, שטאַנדהאַפטיגע אָטעמען, און אַראָפּברענגען אומרואיגקײט.
 • פּרובירט אָפּשפּאַנונג טעכניקעס. אָפּשפּאַנונג טעכניקעס (אַזױװי טיף אָטעמען, סטרעטשינג און מעדיטאַציע) קענען אײך העלפן זיך ספּראַװען מיט סטרעס.
  • הערט זיך צו צו אומזיסטע געפירטע מעדיטאַציעס כדי אײך צו העלפן זיך ספּראַװען מיט סטרעס, שלאָפן בעסער און זיך אָפּשפּאַנען דורך באַזוכן www.mskcc.org/meditation.
  • איר קענט אױך פּרובירן אַקופּרעשור (לײגן דרוק אױף קערפּערטײלן כדי זיך אָפּצושפּאַנען). זיך צו לערנען װיאַזױ צו טאָן אַקופּרעשור אױף זיך אַלײן, לײענט אונזער בלאַט Acupressure for Stress and Anxiety.
  • עס זענען אױך פאַראַן פילע אַפּליקאַציעס (אַפּס) װאָס איר קענט דאַונלאָודן אױף אײער סמאַרט געצײג (סמאַרטפאָן אָדער טעבלעט) כדי אײך צו העלפן זיך אָפּצושפּאַנען. בײשפּילן רעכענען אַרײן Headspace, Breethe, Mindfulness און Talkspace.

גיט אַכטונג אױף אײער גײסט.

 • אָנערקענט אײערע געפילן. אַקצעפּטירט אַז דאָס איז אַ שװערע צײט פאַר יעדן אײנעם, באַזונדערס די װאָס האָבן אָדער האָבן געהאַט קענסער. געדענקט אַז איר זענט נישט אַלײן אין דעם מצב. הגם איר קענט זיך שפּירן איבערגעװעלטיגט, איז דאָס צײטװײליג. איר װײסט אפשר נישט װיאַזױ די נײע נאָרמאַלקײט װעט אױסזען, אָבער איר װעט צוריקגײן צו אײער סדר היום אָדער איר װעט שאַפן נײע.
 • שטײט אין פאַרבינדונג מיט אײערע משפּחה מיטגלידער און פרײנד. הגם איר קענט זיך פּערזענליך נישט זען מיט די װעם איר האָט ליב, קענט איר זײ רופן, טעקסטן און װידעאָ-שמועסן מיט זײ. עס קען זײַן בײהילפיג צו פּלאַנען טעגליכע רופן מיט די װעם איר האָט ליב װאָס איר קענט פאָראױסקוקן דערצו. איר קענט אױך פּרובירן צו װידעאָ-שמועסן מיט אײער משפּחה בשעת מאָלצײטן אָדער צו שפּילן צוזאַמען.
 • האַלט מיט מיט אַ סדר היום. הגם אײער סדר היום האָט זיך אפשר געטױשט, פּרובירט צו שאַפן אַ נײע װעלכע איר קענט פאָלגן במשך די צײט. שטעלט קלײנע צילן פאַר’ן טאָג. געדענקט צו באַשטימען צײט צו רוען און נעמען אַן איבעררײס פון די נײעס.
 • פאַנגט אָן אַ נײע האָבי. אױב איר פאַרברענגט אסך צײט אינדערהײם, קענט איר פּרובירן אָנפאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט ליב צו טאָן אָבער האָט נישט געהאַט קײן סך צײט דערפאַר. איר קענט לײענען אַ בוך, לעזן אַ פּאַזל, פּרובירן אַ נײע רעסיפּי, אָדער זען אַ נײע פּראָגראַם אױף די טעלעװיזיע.
 • קריגט עמאָציאָנעלע חיזוק. MSK האָט פילע פּראָפעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. איר קענט זיך פאַרבינדן מיט סײ װעלכע רעסורסן אין דעם חלק װאָס הײסט “רעסורסן אין MSK”.
  • איר קענט זיך אָנשליסן אין אַ חיזוק גרופּע פאַר קענסער איבערלעבער. MSK’ס “רעסורסן פאַר לעבן נאָך קענסער” (RLAC) פּראָגראם האָט פאַרשידענע חיזוק גרופּעס פאַר מענטשן װאָס האָבן פאַרענדיגט באַהאַנדלט צו װערן. פרעגט בײ אײער העלטקעיר פּראָװײדער פאַר מער אינפאָרמאַציע איבער דעם פּראָגראַם אָדער רופט 646-888-8106.
  • איר קענט אױך געװאױר װערן צי אײער אַרבעט פּלאַץ האָט אַ ’הילף פאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַם (EAP). הילף פאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַמען (EAP) קענען זײן פאַרשידן, אָבער זײ אָפט שליסן אײן קאַונסעלינג פאַר סטרעס, אומרואיגקײט און דעפּרעסיע.

אױב איר קריגט געדאַנקען פון זעלבסטמאָרד חלילה, קריגט הילף װאָס אַמשנעלסטן. איר קענט רופן די נאַציאָנאַלע זעלבסטמאָרד פאַרמײדונג לײפלײן (National Suicide Prevention Lifeline) אױף 800-273-TALK (800-273-8255) אָדער באַזוכן זײער װעבסײט www.suicidepreventionlifeline.org זיך צו פאַרבינדן מיט אַ קאַונסעלאָר. די לײפלײן איז אָפן 24 שעה אַ טאָג, 7 טעג אַ װאָך.

Back to top

רעסורסן אין MSK

עס מאַכט נישט אױס װאו איר זענט אױף די װעלט - חיזוק איז דאָ צו באַקומען פאַר אײך און אײער משפּחה. MSK טוט אָנבאָטן אַ רײע רעסורסן אײך צו העלפן זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פאַראורזאַכט דורך COVID-19. רופט אײער דאָקטאָר’ס אָפיס פאַר מער אינפאָרמאַציע אָדער צו װערן פאַרבונדן מיט סײ װעלכע פון די רעסורסן.

סאציאלע ארבעט
212-639-7020
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/social-work-support
אונזערע סאציאלע ארבעטערס שטעלן צו עמאציאנאלע שטיצע און הדרכה פאר פאציענטן און זייערע פאמיליעס, פריינט, און קעיר געבער. סאָשעל אַרבעט טוט אָנבאָטן פּראָגראַמען, אַרײנגערעכנט סײ פּנים־אל־פּנים, סײ אָנלײן חיזוק גרופּעס. סאָשעל אַרבעטערס זענען פאַראַן בײ יעדע MSK לאָקאַל. צו רעדן מיט אַ סאָציאַלע אַרבעטער, רופט 212-639-7020.

אױב איר זענט פאַראינטערעסירט זיך אָנצושליסן אין אַן אָנלײן חיזוק גרופּע, באַזוכט דעם װירטועלע פּראָגראַמען װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פאַר מער אינפאָרמאַציע און זיך אײנצושרײבן.

MSK’ס קאַונסלערס שטעלן צו קאַונסעלינג פאַר יחידים, משפּחות, קעירגעבערס און גרופּעס.


זײ קענען אױך פאַרשרײבן מעדיצינען צו העלפן מיט אומרואיגקײט, דעפּרעסיע, און אַנדערע פּראָבלעמען פון גײַסטישע געזונט. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-0200.

גייסטיגע קעיר
212-639-5982
www.mskcc.org/spiritual-religious-care
ביי MSK,אונזערע טשאפלעינס (גייסטיגע קאונסעלארס) זענען גרייט אייך צו אויסהערן, העלפט שטיצן פאמיליע מיטגלידער, דאווענען, זיך פארבינדן מיט קאמיוניטי קלערגי אדער גלויבונג גרופעס, אדער פשוט אייך בארואיגן און געבן האפענונג. יעדער אײנער קען זיך זען מיט אַ טשעפּלען, אָפּגעװיזן פון זײער רעליגיע. MSK האָט אױך אַן אינטעררעליגיעזע טשעפּל װאָס איז אָפן פאַר אַלע. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 212-639-5982.

אינטעגראטיווע מעדעצין סערוויס
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
במשך די COVID-19 עמערדזשענסי, אונזער אינטעגראטיווע מעדעצין סערוויס טוט צושטעלן אנליין סערוויסעס, אריינגערעכנט טעלעמעדעצין געשפרעכן, בארואיגונג קורסן, און פריוואטע קערפערליכע געזונט סעסיעס צו צושטעלן (מיטגיין מיט) טראדיציאנאלע מעדיצינישע קעיר. סערװיסעס זענען עװעילעבל פאַר פּאַציענטן, זײערע משפּחות און קעירגעבערס, װי אױך פאַר’ן ציבור אין אַלגעמײן. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-0800.

פאציענט און קעירגעבער עדיוקעישאן
www.mskcc.org/pe
באזוכט די פאציענט און קעירגעבער עדיוקעישאן וועבזייטל צו זוכן אויף אונזער ווירטועל לייברערי. איר קענט דאָרט טרעפן שריפטליכע לערן רעסורסן, װידעאָס און אָנלײן פּראָגראַמען.

פאציענט און קעירגעבער שטיצע פראגראם
212-639-5007
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/support-groups-programs/patient-patient-support
איר קענט פילן בעסער אויב איר רעדט מיט איינעם וואס איז אדורך אן ענליכע איבערלעבעניש. דורך דעם פּאַציענט און קעירגעבער חיזוק פּראָגראַם קענט איר רעדן מיט געװעזענע פּאַציענטן און קעירגעבערס. זײ קענען מיט אײך פּערזענליך רעדן, אױפ’ן טעלעפאָן אָדער דורך אימעל. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 212-639-5007 אָדער שיקט אַן אימעיל צו patient2patient.org@mskcc.

ריסאורסעס פאר’ן לעבן נאך קענסער (Resources for Life After Cancer, RLAC)
646-888-8106
www.mskcc.org/experience/living-beyond-cancer/services-survivors
ביי MSK, קעיר ענדיגט זיך נישט ווען אייער באהאנדלונג ענדיגט זיך. דער RLAC פּראָגראַם איז פאַר פּאַציענטן און זײערע משפּחות װאָס האָבן פאַרענדיגט די באַהאַנדלונג. דער פּראָגראַם האָט פילע סערװיסעס, אַרײנגערעכנט סעמינאַרן, װאָרקשאָפּס, חיזוק גרופּעס, קאַונסעלינג איבער לעבן נאָך באַהאַנדלונג, און הילף מיט אינשורענס און עמפּלױמענט אישוס. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-8106.

ווירטועל פראגראמען
www.mskcc.org/vp
מ.ס.ק.’ס ווירטועל פראגראמען שטעלן צו אנליין עדיוקעישאן און שטיצע פאר פאציענטן און קעירגעבערס, אפילו ווען איר קענט נישט קומען צו MSK פערזענליך. דורך לײװ אינטעראַקטיװע סעשאַנס קענט איר זיך לערנען איבער אײער דיאַגנאָז, װאָס צו ערװאַרטן במשך באַהאַנדלונג און װיאַזױ זיך צוגרײטן צו די פאַרשידענע שטאַפּלען אין אײער קענסער קעיר. סעשאַנס זענען קאָנפידענציעל, פרײ פון אָפּצאָל און װערן געפירט דורך קלינישע עקספּערטן. אױב איר זענט פאַראינטערעסירט זיך אָנשליסן אין אַ װירטועלע פּראָגראַם, באַזוכט אונזער װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פאַר מער אינפאָרמאַציע.

Back to top

Last Updated