זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר קענסער איבערלעבער

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן אָנגעצױגן, אומעטיג אָדער באַזאָרגט איבער COVID-19. די עמאָציאָנאַלע, פֿיזישע און לעבנס שטײגער טױשן װאָס מיר מאַכן יעצט דורך קענען דערמאָנען אײך און אײער משפּחה פֿון אײער קענסער באַהאַנדלונג. פֿילע מענטשן װאָס מאַכן דורך אָדער האָבן דורכגעמאַכט קענסער באַהאַנדלונג זעען ענליכקײטן צװישן זײער איבערלעבונגען מיט קענסער און COVID-19, אַרײנגערעכנט׃

 • מען פֿילט זיך איזאָלירט (אײנזאַם אָדער דערװײטערט פֿון פֿרײנד און משפּחה)
 • מען זאָרגט זיך איבער דזשערמס
 • מען קען נישט טון געװיסע אַקטיװיטעטן
 • מען פֿאַרפּאַסט סאָציאַלע און לעבנס געשעענישן אָדער מײלשטײנער
 • מען טראַכט איבער טױט און שטאַרבן
 • מען זאָרגט זיך איבער צוקונפֿט
 • מען פֿילט זיך אומבאַהאָלפֿן אָדער כאילו מען האָט נישט קײן קאָנטראָל איבער דעם אײגענעם לעבן

צוליב COVID-19 קענט איר שפּירן פֿילע פֿאַרשידענע זאַכן אַלס אַ קענסער איבערלעבער. איר קענט שפּירן נענטער צו מענטשן װאָס פֿאַרשטײען אײער איבערלעבונג מיט קענסער. איר קענט שפּירן אַז איר קענט זיך אַן עצה געבן מיט סאָשעל דיסטענסינג בעסער װי רוב מענטשן. איר קענט אױך שפּירן גאָר פֿאַרדראָסן אַז די איבערלעבונגען קומען װידער פֿאָר נאָכדעם װאָס איר זענט שױן אַדורך די באַהאַנדלונג. איר קענט זײן אומגעדולדיג מיט מענטשן װאָס באַקלאָגן זיך איבער סאָשעל דיסטענסינג. דאָס זענען נאָרמאַלע רעאַקציעס צו דעם װאָס איר מאַכט דורך. עס איז אָקעי צו שפּירן אַזױ, אָבער עס איז װיכטיג זיך אַן עצה געבן מיט אײער סטרעס און אומרואיגקײט כדי איר זאָלט קענען בלײבן פֿאַרזיכערט און געזונט במשך די צײט.

Back to top

זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19

געדענקט אַז עס איז נישטאָ קײן ריכטיגער אָדער אומריכטיגער װעג זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19. יעדער אײנער ספּראַװעט זיך אַנדערש. דאָ האָט איר אײניגע זאַכן װאָס איר קענט טאָן צו געבן אַכטונג אױף זיך און זיך אַן עצה געבן מיט’ן סטרעס במשך די צײט. אױב אײער קינד איז אַ קענסער איבערלעבער, לײענט זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר עלטערן פֿון קענסער איבערלעבער.

זענט אינפֿאָרמירט און פֿאַרזיכערט

 • זענט אינפֿאָרמירט. עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס װאָס איז שײך COVID-19 כדי איר זאָלט בלײבן געזונט און פֿאַרזיכערט. מאַכט זיכער אַז איר קריגט די אינפֿאָרמאַציע פֿון קראַנטע און טרױבאַרע קװעלער, אַזױװי די װעבסײטס פֿון די צענטערס פֿאַר קראַנקהײט קאָנטראָל און פֿאַרמײדונג (Centers for Disease Control and Prevention) (www.cdc.gov) און דעם ניו יאָרק סיטי דעפּאַרטמענט אַװ העלט און מענטאַל הײדזשין (New York City Department of Health and Mental Hygiene) (www1.nyc.gov)
 • נעמט אַן איבעררײס פֿון די נײעס װען איר דאַרפֿט עס. הגם עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס במשך די צײט, קען מען זיך פֿילן איבערגעװעלטיגט דערפֿון. נעמט איבעררײסן פֿון קוקן, לײענען און זיך צוהערן צו די נײעס, אַרײנגערעכנט סאָשעל מידיאַ, װען איר שפּירט אומרואיִג.
 • פֿאַרשטײט אײער ריזיקע. רעדט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער איבער אײער ריזיקע פֿון COVID-19. הגם אײניגע קענסער באַהאַנדלונגען קענען אָפּשװאַכן די אימון סיסטעם אַזױ אַז עס װערט שװערער פֿאַר דעם קערפּער צו באַקעמפֿען קרענק, װערט דער קערפּער געװענליך װידער געזונט נאָכדעם װאָס די באַהאַנדלונג ענדיגט זיך. דאָס װאָס איר האָט געהאַט קענסער מײנט נישט אַז איר האָט אַ העכערע ריזיקע פֿון COVID-19, אָבער איר זאָלט נאָכאַלץ פֿאָלגן CDC אָנװײזונגען, אזױװי זיך װאַשן אָפֿט די הענט און פֿאַרמײדן נאָנטן קאָנטאַקט מיט מענטשן װאָס זענען קראַנק אָדער װאָס װאױנען נישט צוזאַמען מיט אײך, כדי זיך צו באַשיצן.
 • פֿאָקוסירט זיך אױף דעם װאָס איר װײסט און קענט טון. כאָטש עס זענען דאָ פֿילע זאַכן װאָס מיר װײסן נישט איבער COVID-19, פֿאָקוסירט זיך אױף דעם װאָס איר װײסט יאָ איבער דעם װירוס און װיאַזױ זיך צו באַשיצן. פֿאָלגט CDC אָנװײזונגען און געדענקט אַז איר זענט מער צוגעגרײט זײ אױסצופֿאָלגן װי אַנדערע, אָבער אױך אַז איר זענט אַצינד נישט אַלײן.

גיט אַכטונג אױף אײער קערפּער

 • געבט אַכטונג אױף אײער קערפּער. אױב איר גיט אַכטונג אױף אײער קערפּער, װעט איר זיך שפּירן בעסער און עס קען העלפֿן אײך אָפּהיטן פֿון װערן קראַנק. פּרובירט צו עסן געזונטע מאָלצײטן, טרינקען כאָטש 6 ביז 8 (8-אָנזן) גלעזער װאַסער אַ טאָג, טאָן לײכטע פֿיזישע אַקטיװיטעטן (אַזױװי סטרעטשינג) און שלאָפֿן כאָטש 7 שעה.
  • טוט איבונגען מיט מעמאָריעל סלאָון קעטערינג (MSK) קלינישע פֿיטנעס ספּעציאַליסטן דורך באַקוקן אונזערע איבונגען װידעאָ סעריעס. װידעאָס שליסן אײן אַעראָביקס, כוח טרענירונג, קאָר אַרבעט און אײדעלע סטרעטשינג.
  • פּרובירט טײ טשי מיט MSK’ס מאַרשעל אַרטס טרענירערס דורך באַזוכן www.mskcc.org/taichi. טײ טשי איז אַן אײדעלע מין איבונג װאָס מען קען טאָן אינדערהײם צו פֿאַרבעסערן באַלאַנס, שטאַנדהאַפֿטיגע אָטעמען, און אַראָפּברענגען אומרואיגקײט.
 • פּרובירט אָפּשפּאַנונג טעכניקעס. אָפּשפּאַנונג טעכניקעס (אַזױװי טיף אָטעמען, סטרעטשינג און מעדיטאַציע) קענען אײך העלפֿן זיך ספּראַװען מיט סטרעס.
  • הערט זיך צו צו אומזיסטע געפֿירטע מעדיטאַציעס כדי אײך צו העלפֿן זיך ספּראַװען מיט סטרעס, שלאָפֿן בעסער און זיך אָפּשפּאַנען דורך באַזוכן www.mskcc.org/meditation.
  • איר קענט אױך פּרובירן אַקופּרעשור (לײגן דרוק אױף קערפּערטײלן כדי זיך אָפּצושפּאַנען). זיך צו לערנען װיאַזױ צו טאָן אַקופּרעשור אױף זיך אַלײן, לײענט אונזער בלאַט Acupressure for Stress and Anxiety.
  • עס זענען אױך פֿאַראַן פֿילע עפּס װאָס איר קענט דאַונלאָודן אױף אײער סמאַרט געצײג (סמאַרטפֿאָן אָדער טעבלעט) כדי אײך צו העלפֿן זיך אָפּצושפּאַנען. בײשפּילן רעכענען אַרײן Headspace, Breethe, Mindfulness און Talkspace.

גיט אַכטונג אױף אײער גײסט.

 • אָנערקענט אײערע געפֿילן. אַקצעפּטירט אַז דאָס איז אַ שװערע צײט פֿאַר יעדן אײנעם, באַזונדערס די װאָס האָבן אָדער האָבן געהאַט קענסער. געדענקט אַז איר זענט נישט אַלײן אין דעם מצב. הגם איר קענט זיך שפּירן איבערגעװעלטיגט, איז דאָס צײטװײליג. איר װײסט אפֿשר נישט װיאַזױ די נײע נאָרמאַלקײט װעט אױסזען, אָבער איר װעט צוריקגײן צו אײער סדר היום אָדער איר װעט שאַפֿן נײע.
 • שטײט אין פֿאַרבינדונג מיט אײערע משפּחה מיטגלידער און פֿרײנד. הגם איר קענט זיך פּערזענליך נישט זען מיט די װעם איר האָט ליב, קענט איר זײ רופֿן, טעקסטן און װידעאָ-שמועסן מיט זײ. עס קען זײַן בײהילפֿיג צו פּלאַנען טעגליכע רופֿן מיט די װעם איר האָט ליב װאָס איר קענט פֿאָראױסקוקן דערצו. איר קענט אױך פּרובירן צו װידעאָ-שמועסן מיט אײער משפּחה בשעת מאָלצײטן אָדער צו שפּילן צוזאַמען.
 • האַלט מיט מיט אַ סדר היום. הגם אײער סדר היום האָט זיך אפֿשר געטױשט, פּרובירט צו שאַפֿן אַ נײע װעלכע איר קענט פֿאָלגן במשך די צײט. שטעלט קלײנע צילן פֿאַר’ן טאָג. געדענקט צו באַשטימען צײט צו רוען און נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס.
 • פֿאַנגט אָן אַ נײע האָבי. אױב איר פֿאַרברענגט אסך צײט אינדערהײם, קענט איר פּרובירן אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט ליב צו טאָן אָבער האָט נישט געהאַט קײן סך צײט דערפֿאַר. איר קענט לײענען אַ בוך, לעזן אַ פּאַזל, פּרובירן אַ נײע רעסיפּי, אָדער זען אַ נײע פּראָגראַם אױף די טעלעװיזיע.
 • קריגט עמאָציאָנעלע חיזוק. MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. איר קענט זיך פֿאַרבינדן מיט סײ װעלכע רעסורסן אין דעם חלק װאָס הײסט “רעסורסן אין MSK”.
  • איר קענט זיך אָנשליסן אין אַ חיזוק גרופּע פֿאַר קענסער איבערלעבער. MSK’ס “רעסורסן פֿאַר לעבן נאָך קענסער” (RLAC) פּראָגראם האָט פֿאַרשידענע חיזוק גרופּעס פֿאַר מענטשן װאָס האָבן פֿאַרענדיגט באַהאַנדלט צו װערן. פֿרעגט בײ אײער העלטקעיר פּראָװײדער פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע איבער דעם פּראָגראַם אָדער רופֿט 646-888-8106.
  • איר קענט אױך געװאױר װערן צי אײער אַרבעט פּלאַץ האָט אַ ’הילף פֿאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַם (EAP). הילף פֿאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַמען (EAP) קענען זײן פֿאַרשידן, אָבער זײ אָפֿט שליסן אײן קאַונסעלינג פֿאַר סטרעס, אומרואיגקײט און דעפּרעסיע.

אױב איר קריגט געדאַנקען פֿון זעלבסטמאָרד חלילה, קריגט הילף װאָס אַמשנעלסטן. איר קענט רופֿן די נאַציאָנאַלע זעלבסטמאָרד פֿאַרמײדונג לײפֿלײן (National Suicide Prevention Lifeline) אױף 800-273-TALK (800-273-8255) אָדער באַזוכן זײער װעבסײט www.suicidepreventionlifeline.org זיך צו פֿאַרבינדן מיט אַ קאַונסעלאָר. די לײפֿלײן איז אָפֿן 24 שעה אַ טאָג, 7 טעג אַ װאָך.

Back to top

רעסורסן אין MSK

עס מאַכט נישט אױס װאו איר זענט אױף די װעלט - חיזוק איז דאָ צו באַקומען פֿאַר אײך און אײער משפּחה. MSK טוט אָנבאָטן אַ רײע רעסורסן אײך צו העלפֿן זיך ספּראַװען מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19. רופֿט אײער דאָקטאָר’ס אָפֿיס פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע אָדער צו װערן פֿאַרבונדן מיט סײ װעלכע פֿון די רעסורסן.

סאָציאַלע אַרבעט
212-639-7020
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/social-work-support
אונזערע סאָשעל אַרבעטערס שטעלן צו עמאָציאָנעלע חיזוק און אָנװײזונגען פֿאַר פּאַציענטן און זײערע משפחות, פֿרײנד, און קעירגעבערס. סאָשעל אַרבעט טוט אָנבאָטן פּראָגראַמען, אַרײנגערעכנט סײ פּנים־אל־פּנים, סײ אָנלײן חיזוק גרופּעס. סאָשעל אַרבעטערס זענען פֿאַראַן בײ יעדע MSK לאָקאַל. צו רעדן מיט אַ סאָשעל אַרבעטער, רופֿט 212-639-7020.

אױב איר זענט פֿאַראינטערעסירט זיך אָנצושליסן אין אַן אָנלײן חיזוק גרופּע, באַזוכט דעם װירטועלע פּראָגראַמען װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און זיך אײנצושרײבן.

קאַונסעלינג צענטער
646-888-0200
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling
MSK’ס קאַונסעלאָרס שטעלן צו קאַונסעלינג פֿאַר יחידים, משפּחות, קעירגעבערס און גרופּעס. זײ קענען אױך פֿאַרשרײבן מעדיצינען צו העלפֿן מיט אומרואיגקײט, דעפּרעסיע, און אַנדערע פּראָבלעמען פֿון גײַסטישע געזונט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-0200.

טשעפּלענסי סערװיסעס
212-639-5982
www.mskcc.org/spiritual-religious-care
אין MSK זענען טשעפּלענס עװעילעבל אײך אױסצוהערן, העלפֿן צו שטיצן משפּחה מיטגלידער, תפֿילה טאָן, קאָנטאַקטירן קלעריקערס/כלי־קודש אָדער רעליגיעזע גרופּעס דערנעבן אָדער פּשוט געבן גײסטיגע טרײסט. יעדער אײנער קען זיך זען מיט אַ טשעפּלען, אָפּגעװיזן פֿון זײער רעליגיע. MSK האָט אױך אַן אינטעררעליגיעזע טשעפּל װאָס איז אָפֿן פֿאַר אַלע. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 212-639-5982.

אינטעגראַטיװע מעדיצין סערװיס
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
במשך די COVID-19 עמערדזשענסי, טוט אונזער אינטעגראַטיװע מעדיצין סערװיס אָנבאָטן אָנלײן סערװיסעס, אַרײנגערעכנט טעלעמעדיצין קאָנסולטאַציעס, מעדיטאַציע קורסן און פּריװאַטע פֿיטנעס סעשאַנס צו באַגלײטן טראַדיציאָנעלע מעדיצינישע באַהאַנדלונג. סערװיסעס זענען עװעילעבל פֿאַר פּאַציענטן, זײערע משפּחות און קעירגעבערס, װי אױך פֿאַר’ן ציבור אין אַלגעמײן. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-0800.

פּאַציענט און קעיר געבער לערנען
www.mskcc.org/pe
באַזוכט דעם פּאַציענט און קעירגעבער לערנען װעבסײט צו זוכן אונזער װירטועלע לײברערי. איר קענט דאָרט טרעפֿן שריפֿטליכע לערן רעסורסן, װידעאָס און אָנלײן פּראָגראַמען.


פּאַציענט און קעיר געבער חיזוק פּראָגראַם
212-639-5007
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/support-groups-programs/patient-patient-support
עס קען זײן אַ טרײסט פֿאַר אײך צו רעדן מיט עמיצן װער האָט ענליכס איבערגעלעבט. דורך דעם פּאַציענט און קעירגעבער חיזוק פּראָגראַם קענט איר רעדן מיט געװעזענע פּאַציענטן און קעירגעבערס. זײ קענען מיט אײך פּערזענליך רעדן, אױפֿ’ן טעלעפֿאָן אָדער דורך אימעל. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 212-639-5007 אָדער שיקט אַן אימעיל צו patient2patient.org@mskcc.


רעסורסן פֿאַר “לעבן נאָך קענסער” (RLAC)
646-888-8106
www.mskcc.org/experience/living-beyond-cancer/services-survivors
קעיר פֿאַרענדיגט זיך נישט אין MSK װען אײער באַהאַנדלונג פֿאַרענדיגט זיך יאָ. דער RLAC פּראָגראַם איז פֿאַר פּאַציענטן און זײערע משפּחות װאָס האָבן פֿאַרענדיגט די באַהאַנדלונג. דער פּראָגראַם האָט פֿילע סערװיסעס, אַרײנגערעכנט סעמינאַרן, װאָרקשאָפּס, חיזוק גרופּעס, קאַונסעלינג איבער לעבן נאָך באַהאַנדלונג, און הילף מיט אינשורענס און עמפּלױמענט אישוס. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-8106.

װירטועלע פּראָגראַמען
www.mskcc.org/vp
װירטועלע פּראָגראַמען פֿון MSK טוען אָנבאָטן אָנלײן לערנען און שטיצע פֿאַר פּאַציענטן און קעירגעבערס, אַפֿילו װען איר קענט נישט פּערזענליך קומען אין MSK. דורך לײװ אינטעראַקטיװע סעשאַנס קענט איר זיך לערנען איבער אײער דיאַגנאָז, װאָס צו ערװאַרטן במשך באַהאַנדלונג און װיאַזױ זיך צוגרײטן צו די פֿאַרשידענע שטאַפּלען אין אײער קענסער קעיר. סעשאַנס זענען קאָנפֿידענציעל, פֿרײ פֿון אָפּצאָל און װערן געפֿירט דורך קלינישע עקספּערטן. אױב איר זענט פֿאַראינטערעסירט זיך אָנשליסן אין אַ װירטועלע פּראָגראַם, באַזוכט אונזער װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

Back to top

Last Updated