The Jonathan Goldberg Lab: Lab Members

Guoqi Niu

Guoqi Niu

Shun Zhao

Shun Zhao

Research Fellow

Jonathan Goldberg

Jonathan Goldberg

Member

Elena Goldberg, PhD

Elena Goldberg

Senior Research Scientist

Pictured: Chen Li

Chen Li

Research Assistant

Wenfu MA, PhD

Wenfu MA

Research Associate

Denise Ramirez

Denise Ramirez

Administrative Assistant