The Jonathan Goldberg Lab

The Jonathan Goldberg Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Guoqi Niu
Guoqi Niu
Shun Zhao
Shun Zhao

Research Fellow

Jonathan Goldberg
Jonathan Goldberg

Member

Elena Goldberg, PhD
Elena Goldberg

Senior Research Scientist

Chen Li
Chen Li

Research Assistant

Wenfu MA, PhD
Wenfu MA

Research Associate

Denise Ramirez
Denise Ramirez

Administrative Assistant