The Eric Lai Lab: Former Lab Members

Share
Print
Share
Print
Anthony Guerrero
Anthony Guerrero

Research Technician

Sonali Majumdar
Sonali Majumdar

Research Scholar

Bidisha Roy
Bidisha Roy

Research Fellow

Piero Sanfilippo, BA
Piero Sanfilippo

Graduate Student

Yu-ting Chou
Yu-ting Chou

Research Technician

Joshua Hagen
Joshua Hagen

MD-PhD Student

Hong Duan
Hong Duan

Senior Research Scientist

Peter Smibert
Peter Smibert

Research Fellow

Jr-Shiuan Yang
Jr-Shiuan Yang

Graduate Student

Kailiang Sun
Kailiang Sun
Michael Phillips
Michael Phillips
Fernando Bejarano
Fernando Bejarano
Zhigang Jin
Zhigang Jin
Nicolas Robine
Nicolas Robine
Qi Dai
Qi Dai
Alex Flynt
Alex Flynt

Research Fellow

Katsutomo Okamura
Katsutomo Okamura

Research Fellow

Jacqueline Sanchez-Shabazz
Jacqueline Sanchez-Shabazz

Administrative Assistant