Bagay pou Konnen Sou Kolestewòl

Pataje
Lè pou Li: Apeprè 2 minit

Kolestewòl se yon kalite grès. Fwa ou pwodui tout kolestewòl ou bezwen, men gen kèk manje ki gen kolestewòl tou.

Lè twòp kolestewòl akimile nan veso san w yo, ou gen risk pou w gen pwoblèm nan kè w ak veso san w yo. Yo rele kalite pwoblèm sa yo maladi kadyovaskilè, oswa CVD.

Si lè w jere rejim alimantè ou ak lè w fè egzèsis, sa pa kontwole kolestewòl ou, ou gendwa bezwen pran medikaman. Pale avèk pwofesyonèl swen sante w la sou fason pou mezire ak trete kolestewòl ou a.

Fè yon Tès Kolestewòl

Ou dwe fè yon tès san pou w konnen nivo kolestewòl ou. Yo gendwa rele tès sa a tès kolestewòl, panèl lipidik, oswa pwofil lipidik. Ou dwe sispann manje oswa bwè likid ki pa dlo anvan w fè pifò tès kolestewòl. Byen suiv enstriksyon doktè w la yon fason pou w jwenn rezilta tès ki kòrèk yo.

Tès kolestewòl ou a ap mezire 4 kalite lipid (grès) nan san ou:

 

 • Lipopwoteyin Dansite Ba (Low Density Lipoproteins, LDL) se “move” kolestewòl. LDL la kapab akimile eki bloke atè w yo (veso san yo).
 • Lipopwoteyin Dansite Wo (High Density Lipoproteins, HDL) se “bon” kolestewòl.. HDL la elimine move kolestewòl la nan atè w yo.
 • Lè w manje, kò ou transfòme kalori li pa bezwen yo an trigliserid. Yo estoke nan selil grès ou yo epi yo kapab ogmante risk ou genyen pou fè CVD.
 • Kolestewòl total ou se kantite total kolestewòl ki nan san ou. Li gen ladan l LDL ou, HDL ou, ak nivo trigliserid ou.

Ti Konsèy pou Jere Kolestewòl Ou

Fè aktivite fizik! Lè w fè aktivite fizik, sa ap ede w pwodui plis bon kolestewòl ki pou retire move kolestewòl la nan atè w yo. Lè w fè 30 minit egzèsis (mache rapid, naje, monte bisiklèt, oswa danse) 5 fwa pa semèn, sa kapab ede w bese kolestewòl ou.

Manje manje ki bon pou lasante. Manje manje ki gen tikal grès satire ak grès trans.

Si w fimen, kite fimen. Fimen an bese nivo bon kolestewòl ou. Epitou, li genyen lòt move efè sou kè w ak veso san ou yo. Pou w jwenn èd, rele Liy kite fimen NY la (NY Quitline) nan 866-697-8487.

Si w twò gwo, megri. Lè w twò gwo, sa ogmante nivo move kolestewòl ou epi li diminye nivo bon kolestewòl ou. Menm yon ti megri ou fè kapab ede w amelyore kolestewòl ou.

Men kèk manje ou ta dwe manje pou ede w jere kolestewòl ou

Yon varyete fwi ak legim divès koulè.

 • Manje ki gen anpil fib, tankou pwa, pen konplè, sereyal, pat alimantè, ak dire konplè.
 • Pwodui lèt ki pa gen matyè gra, tankou lèt 1%.
 • Vyann mèg ak vyann bèt volay (poul, kodenn, kana) san po. Pran sèlman 5 ons pa jou, swa apeprè gwosè yon je kat.
 • Pwason ki gra, tankou somon, ton, ak makwo (ki kuit nan fou oswa griye), de (2) fwa pa jou.
 • Nwa ak grenn an ti kantite (4 a 5 pòsyon pa semèn). 1 pòsyon se apeprè gwosè yon boul gòlf.
 • Luil vejetal ki pa satire, tankou luil doliv ak kòlza, 2 gwo kiyè pa jou, oswa apeprè gwosè yon boul ping pong.

Men kèk manje ou pa ta dwe manje

 • Lèt antye, krèm, ak krèm glase.
 • Bè, jòn ze, ak fwomaj.
 • Vyann ki gra, tankou vyann kochon ak bèf.
 • Vyann yo transfòme, tankou bekonn, sosis, salami, òtdòg.
 • Luil satire, tankou kokoye ak palmis.
 • Grès ki solid, tankou matyè gra, magarin, ak mantèg.
 • Fritay ak “fasfoud”.

Plis Resous

Kolestewòl
www.medlineplus.gov/cholesterol.html

Colesterol
www.medlineplus.gov/spanish/cholesterol.html

Dènye Mizajou

Mèkredi, Fevriye 22, 2023