ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ

Share
Time to Read: About 22 minutes

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈs। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਊਮਰਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਟਿਊਮਰਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ (ਮੈਟਾਸਟੇਸਾਈਜ਼ਡ), ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੌੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਬੀਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਹਰੀ ਬੀਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਮਸ਼ੀਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਮਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
 • ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ:
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣਾ। MSK ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 212-610-0507ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ।
  • ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।

ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਟੂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ-ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ (ਟਾਇਲੇਨੋਲ®) ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਗਹਿਣੇ, ਪਾਊਡਰ, ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ:

 • ਕੰਟੀਨਿਯੂਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰ (ਸੀ ਜੀ ਐਮ)
 • ਇੰਸੂਲਿਨ ਪੰਪ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਗ, ਪੱਗ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਅਤੇ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਲਾਲ ਬੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀਡੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਪਏ ਰਹੋਗੇ। ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ, ਗਿੱਲੀ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਲੇਟ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ (ਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ)। ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚਿੱਤਰ 1. ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਸਕ

ਚਿੱਤਰ 1. ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਸਕ

ਮਾਸਕ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 2 ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਉਸ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਚਿੱਤਰ 2. ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪੱਟੀ

ਚਿੱਤਰ 2. ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪੱਟੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ (ਚਿੱਤਰ 3 ਦੇਖੋ)।

ਚਿੱਤਰ 3. ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੀਟੀ) ਸਕੈਨ ਓਪਨ ਫੇਸ ਮੇਸ਼ ਮਾਸਕ ਨਾਲ

ਚਿੱਤਰ 3. ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੀਟੀ) ਸਕੈਨ ਓਪਨ ਫੇਸ ਮੇਸ਼ ਮਾਸਕ ਨਾਲ

ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਟੈਟੂ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਫੈਲਟ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ 2 ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਚੁੱਭਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੈਲਟ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਪੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮੇਜਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (CT) ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। (ਚਿੱਤਰ 3 ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਸਕੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ।

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਇੱਕ ਅੰਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ (ਡਾਈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਨ ਅਤੇ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਇਕਹਿਰਾ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਬੀਮ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • 3 ਤੋਂ 5 ਇਲਾਜ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਏਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੀਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪੂਰਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ (RDA) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ।

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪੂਰਕ ਨਾ ਲਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ, ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਜਾਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ (ਪੌਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ) ਪੂਰਕ, ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਵਿਧੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਟਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ (ਚਿੱਤਰ 4 ਦੇਖੋ)। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੇਟੇ ਰਹੇ ਸੀ।

ਚਿੱਤਰ 4. ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਚਿੱਤਰ 4. ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਅਤੇ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੋ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲਓ, ਪਰ ਹਿੱਲੋ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਟਿਕ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ __________________ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1 ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ, ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ
 • ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ
 • ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੋ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ (ਟਾਇਲੇਨੋਲ®)ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
 • ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
 • ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਡਗਮਗਾਉਣਾ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (ਡੇਕੈਡਰਨ®)। ਸਟੀਰੌਇਡ, ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਸਟੀਰੌਇਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਕਸਮੇਥਾਸੋਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਸਟੀਰੌਇਡ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਟੀਰੌਇਡ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫਾਮੇਥੋਕਸਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਮੇਥੋਪ੍ਰੀਮ (ਬੈਕਟ੍ਰੀਮ®) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਟੀਰੌਇਡ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਟੀਰੌਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਵੇਟੀਰਾਸੀਟਮ (ਕੇਪਰਾ®), ਫੇਨੀਟੋਇਨ (ਡਿਲੈਂਟਿਨ®), ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪੀਨ (ਟੇਗਰੇਟੋਲ®), ਫੀਨੋਬਾਰਬੀਟਲ (ਲੁਮਿਨਲ®), ਜਾਂ ਵੈਲਪ੍ਰੋਇਕ ਐਸਿਡ (ਡਿਪਾਕੇਨ®)।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੋਰੇ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ਼, ਪੱਗ, ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਟੌਪੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਹੇਅਰਪੀਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਹੇਅਰਪੀਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਹੇਅਰਪੀਸ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਹੇਅਰਪੀਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

 • ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ।
 • ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਰਮ ਦੰਦੇਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਟੈਨ ਕਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪੜੀਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਧੱਫੜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੱਫੜ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿਤ ਸਾਬਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Dove®, Basis®, ਜਾਂ Cetaphil®ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਪੂੰਝੇ, ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰੋ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ-ਦਿ-ਕਾਊਂਟਰ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਲੈਨੋਲਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਓ।

ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

 • ਤੰਗ ਟੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਰਗੜਨਗੀਆਂ।
 • ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ, ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਵਰਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ, ਪਰਫਿਊਮ, ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਆਫਟਰਸ਼ੇਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਟੇਪ ਨਾ ਲਗਾਓ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ’ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਜਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਗਾਓ। ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੋ।
 • ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਟੱਬ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
 • ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟੈਨ ਜਾਂ ਬਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ SPF ਵਾਲੇ PABA-ਮੁਕਤ ਸਨਬਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਢੱਕਣ।

ਥਕਾਵਟ

ਥਕਾਵਟ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ।
 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ।
 • ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨਾ ਖਾਣਾ।
 • ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣਾ।
 • ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 • ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ (10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ) ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਪਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਹਰ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਗਸਾਅ ਪਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਣਨਾ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ।
 • ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ \Eating Well During Your Cancer Treatment.
 • ਹੋਰ ਲੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ, ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਦਸਤ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਦਿ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਵਿੱਦ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਦਿ ਅਡਲਟ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਦ ਕੈਂਸਰਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ www.cancer.org ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਲਈ 800-227-2345 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MSK ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 • ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ
 • ਡਰ
 • ਇਕੱਲਾ
 • ਗੁੱਸਾ
 • ਉਦਾਸ
 • ਬੇਵੱਸ
 • ਨਿਰਾਸ਼
 • ਸੁੰਨ
 • ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
 • ਚਿੰਤਤ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਨਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ LGBTQ+ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। MSK ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.msk.org/vp’ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਓ। ਹਰ ਸਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ www.msk.org/meditations’ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਸਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ, ਬਾਈਕਿੰਗ, ਯੋਗਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਐਰੋਬਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 212-639-2000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਵਸੀਲੇ

MSK ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
www.msk.org/counseling
646-888-0200
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸੂਅਲ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਵਿਮਨ’ਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
646-888-5076
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਔਰਤ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ
www.msk.org/integrativemedicine
ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਨ (ਨਾਲ ਚੱਲਣ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪੀ, ਦਿਮਾਗ/ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਯੋਗਾ, ਅਤੇ ਟੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ, 646-449-1010 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ, 646-608-8550 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
646-888-6024
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ (ED) ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ
www.msk.org/nutrition
212-639-7312
ਸਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਰ (RLAC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
646-888-8106
MSK ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। RLAC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੰਬਾਕੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
www.msk.org/tobacco
212-610-0507
MSK ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 212-610-0507 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਹਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ

ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ACS)
www.cancer.org
800-ACS-2345 (800-227-2345)
ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਲੌਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ
www.rtanswers.org
800-962-7876
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰਦੇਖਭਾਲ
www.cancercare.org
800-813-HOPE (800-813-4673)
275 7ਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ. (ਪੱਛਮੀ 25ਵੀਂ ਅਤੇ 26ਵੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ)
ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10001
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
www.cancersupportcommunity.org
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NCI) ਕੈਂਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ
www.cancer.gov
800-4-CANCER (800-422-6237)
ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੋ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲੇਗੀ?

ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਗੇ?

ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?s

Last Updated

Monday, April 1, 2024