Dịch vụ chăm sóc ung thư cho bệnh nhân ngoại quốc tại Memorial Sloan Kettering

VIDEO | 01:30

Tìm hiểu về các dịch vụ đẳng cấp thế giới do chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân ngoại quốc, bao gồm các cuộc hẹn trực tiếp và ý kiến thứ hai.