מכוח טראָגן אַ מאַסקע אין MSK פֿאַר פּעדיאַטרישע פּאַציענטן & זײערע משפּחות

ביטע טראָגט אַ מעסקע בשעת איר זענט בײ אונז, אַפילו װען איר זענט אין אײער צימער. עס איז באַװיזן געװאָרן אַז מאַסקעס זענען אײנע פון די עפעקטיװסטע אופנים צו פאַרזיכערן די געזונט און זיכערהײט פון אונזערע פּאַציענטן, אײנגעשטעלטע און באַזוכער.

Back to top

צי דאַרף מײן קינד טראָגן אַ מאַסקע אין MSK?

אַלע קינדער װאָס זענען 2 יאָר אַלט און עלטער דאַרפן טראָגן אַ מאַסקע.

Back to top

איך בין אַ קעיר געבער, צי דאַרף איך טראָגן אַ מאַסקע אין MSK?

יאָ, עס איז װיכטיג אַז יעדער אײנער זאָל טראָגן אַ מאַסקע אין MSK.  

Back to top

װיאַזױ העפלט עס אױב מען טראָגט אַ מאַסקע?

צודעקן דעם מױל און די נאָז ברענגט היפּש אַראָפּ די שאַנסן פון פאַרשפּרײטן אינפעקציע דורך קלײנע טראָפּנדלעך װאָס קומען אַרױס פונעם מױל װען מען רעדט, ניסט אָדער הוסט.

Back to top

װיאַזױ טראָגט מען אַ מאַסקע ריכטיג?

פּנים מאַסקעס דאַרפן צודעקן די נאָז, דעם מױל און די גאָמבע. אױב מעגליך, מאַכט צורעכט די מאַסקע כדי עס זאָל גוט אַרומכאַפּן דעם פּנים פון בײדע זײטן.

Back to top

קען איך נעם די מאַסקע אַראָפּ?

יאָ, איר מעגט אַראָפּנעמען די מאַסקע װען איר עסט אָדער טרינקט. אױב אַן אײנגעשטעלטער אָדער באַזוכער קומט אַרײן אין אײער צימער, ביטע טוהט די מאַסקע װידער אָן.

Back to top

װאָס אױב איך דאַרף אַ נײע מאַסקע?

אױב איר דאַרפט אַ נײע מאַסקע, פרעגט בײ סײ װעלכע מיטגליד פון אײער העלטקעיר מאַנשאַפט.

Back to top

Last Updated