מכוח טראָגן אַ מאַסקע אין MSK פֿאַר פּעדיאַטרישע פּאַציענטן & זײערע משפּחות

טיילט מיט
צייט צו ליינען: וועגן 1 minute

ביטע טראָגט אַ מעסקע בשעת איר זענט בײ אונז, אַפילו װען איר זענט אין אײער צימער. עס איז באַװיזן געװאָרן אַז מאַסקעס זענען אײנע פון די עפעקטיװסטע אופנים צו פאַרזיכערן די געזונט און זיכערהײט פון אונזערע פּאַציענטן, אײנגעשטעלטע און באַזוכער.

צוריק אױבן

צי דאַרף מײן קינד טראָגן אַ מאַסקע אין MSK?

אַלע קינדער װאָס זענען 2 יאָר אַלט און עלטער דאַרפן טראָגן אַ מאַסקע.

צוריק אױבן

איך בין אַ קעיר געבער, צי דאַרף איך טראָגן אַ מאַסקע אין MSK?

יאָ, עס איז װיכטיג אַז יעדער אײנער זאָל טראָגן אַ מאַסקע אין MSK.  

צוריק אױבן

װיאַזױ העפלט עס אױב מען טראָגט אַ מאַסקע?

צודעקן דעם מױל און די נאָז ברענגט היפּש אַראָפּ די שאַנסן פון פאַרשפּרײטן אינפעקציע דורך קלײנע טראָפּנדלעך װאָס קומען אַרױס פונעם מױל װען מען רעדט, ניסט אָדער הוסט.

צוריק אױבן

װיאַזױ טראָגט מען אַ מאַסקע ריכטיג?

פּנים מאַסקעס דאַרפן צודעקן די נאָז, דעם מױל און די גאָמבע. אױב מעגליך, מאַכט צורעכט די מאַסקע כדי עס זאָל גוט אַרומכאַפּן דעם פּנים פון בײדע זײטן.

צוריק אױבן

קען איך נעם די מאַסקע אַראָפּ?

יאָ, איר מעגט אַראָפּנעמען די מאַסקע װען איר עסט אָדער טרינקט. אױב אַן אײנגעשטעלטער אָדער באַזוכער קומט אַרײן אין אײער צימער, ביטע טוהט די מאַסקע װידער אָן.

צוריק אױבן

װאָס אױב איך דאַרף אַ נײע מאַסקע?

אױב איר דאַרפט אַ נײע מאַסקע, פרעגט בײ סײ װעלכע מיטגליד פון אײער העלטקעיר מאַנשאַפט.

צוריק אױבן

לעצט אַפּדעיטעד