Gid pou Konnen Antesedan Medikal Fanmi Ou

Pataje
Lè pou Li: Apeprè 6 minit

Antesedan medikal fanmi ou bon pou ou menm, pitit ou yo, ak pwofesyonèl swen sante w la konnen.

Ou menm ak fanmi ou gen anpil bagay nou pataje ansanm. Gen kèk ladan yo ou kapab wè sou deyò, tankou koulè je, wotè, ak koulè po ou. Gen lòt bagay ou pa kapab wè. Nou pataje jèn ak gwoup sangen tou. Tout sa ou pataje avèk fanmi ou kapab afekte sante ou.

Lè w konnen sa ou pataje avèk fanmi ou, sa ap ede ou konprann sa ou kapab fè pou w an sante. Gid sa a ap pèmèt ou fè sa.

Klike sou onglè anba a pou ka:

 • Aprann sa yon antesedan medikal fanmi ye ak rezon ki fè li enpòtan.
 • Jwenn konsèy pou w konnen fason pou w mande fanmi w enfòmasyon ou bezwen yo.
 • Jwenn fèy travay ki pou ede w ekri antesedan medikal fanmi ou.

Enfòmasyon ki nan fen gid sa a ap ede w deside sa pou w fè avèk enfòmasyon ou aprann yo. Si w ap gade resous sa a sou yon aparèy mobil, w ap bezwen ekran an glise adwat pou w wè tout onglè yo.

 

Lè w dekouvri antesedan medikal fanmi ou, li enpòtan pou ou menm, pitit ou yo, ak pwofesyonèl swen sante ou yo.

Anvan ou kòmanse, li bon pou w konprann sa yon antesedan medikal fanmi ye. Li bon tou pou w konprann divès rezon ki fè enfòmasyon sa yo itil.

Kisa yon antesedan medikal fanmi ye?

Antesedan medikal fanmi ou se yon lis pwoblèm sante moun nan fanmi ou genyen. Epitou, li gen ladan l lòt enfòmasyon sou ou menm ak fanmi ou yo, tankou:

 • Ras ak orijin etnik ou.
 • Kote ou rete.
 • Sa ou fè kòm travay.
 • Abitid ki kapab chanje sante ou.

Jèn ou yo ak aktivite w fè chak jou afekte sante ou. Antesedan medikal fanmi ou kapab fè w dekouvri pwoblèm sante ou ka eritye (pwoblèm paran w yo transmèt ou). Men sa li endike:

 • Kote fanmi w soti.
 • Fason fanmi ou viv, travay, ak jwe.

Pa egzanp, si w soti nan yon ras Juif Achkenaz, gendwa gen chanjman ki fèt (mitasyon oswa varyant) nan jèn BRCA a. Sa kapab ogmante risk pou genyen kèk kansè, tankou kansè tete, kansè pwostat, kansè nan pankreyas, ak kansè nan ovè.

Poukisa li enpòtan pou w konnen antesedan medikal fanmi ou?

Lè ou konnen antesedan medikal fanmi ou, sa kapab ede w rete an sante! Se yon mwayen pou konnen risk ou genyen pou gen pwoblèm sante. Gen kèk pwoblèm sante se paran ki transmèt yo bay pitit yo. Gen lòt ki kapab gen rapò ak bagay ou pataje avèk fanmi ou yo, tankou manje ou manje ak kote ou rete.

Lè ou konnen antesedan medikal fanmi w, ou ka deside mennen yon mòdvi ki pi bon pou sante ou.

Antesedan medikal fanmi ou se enfòmasyon enpòtan pou w pataje avèk ekip k ap ba w swen an. Nan MSK, nou konte sou antesedan medikal fanmi yo pou nou konnen si ou menm ak pitit ou yo bezwen depistaj oswa tès jenetik. Sa kapab pèmèt nou detekte pwoblèm sante ak risk pou gen kansè bonè lè nou kapab trete yo oswa anpeche yo".
Victoria Groner Associate Genetics Counselor, MSK
E si ou pa konnen fanmi ou?

Si ou pa konnen fanmi ou, kòmanse fè antesedan medikal fanmi ou avèk tèt ou. Ou kapab mete enfòmasyon ki manke yo ofiyamezi w ap jwenn plis enfòmasyon avèk tan k ap pase. Kontakte moun ou konnen yo. Si ou se timoun yo te adopte, li enpòtan pou w jwenn enfòmasyon sou sante paran byolojik ou yo. Pale avèk paran adoptif ou yo oswa kontakte ajans yo te travay avèk li a.

Men kèk fason pou w jwenn enfòmasyon si ou pa konnen fanmi ou:

 • Fè rechèch sou entènèt avèk yon sitwèb jeneyaloji, achiv bibliyotèk ki nan zòn ou an, oswa Achiv Nasyonal. Ou kapab jwenn done resansman, atik jounal, anons nesans, ak anons lanmò.
  • Ou ka bezwen èd pou w jwenn enfòmasyon ki fyab sou entènèt. Nou genyen resous sa a ki disponib pou ede w.
 • Ale nan biwo gouvènman yo ki nan Eta oswa zòn kote w ap viv la pou mande wè rejis eta sivil yo. Batistè, ak maryaj, epi ak desè yo tout se rejis eta sivil.

Sèvi ak enfòmasyon ou te aprann yo lè w pare

Etandone ou konnen antesedan medikal fanmi ou, men sa ou ta dwe fè avèk enfòmasyon sa yo.

 • Mande pwofesyonèl swen sante w la pou w fè tès pou detekte pwoblèm sante. Mande pwofesyonèl swen sante w la pou w fè tès jenetik. Li ka konseye w pou fè yon chita pale avèk yon konseye nan zafè jenetik si fanmi yo gen yon pwoblèm sante, tankou kansè.
 • Si ou gen kè sote poutèt yon pwoblèm jenetik ki nan fanmi ou, kontakte Sèvis Jenetik Klinik MSK a nan 646-888-4050. Ou kapab pran yon randevou pou fè tès ak konsiltasyon sou antesedan medikal fanmi ou.
 • Pataje antesedan medikal fanmi ou avèk pwofesyonèl swen sante w la ak fanmi w yo.
 • Pran abitid ki bon pou lasante tankou manje manje ki konplè, fè egzèsis fizik, ak jere estrès ou.

Pwen kle pou w sonje

Faktè ki gen rapò ak mòdvi, kilti, orijin etnik, ak ras se detay enpòtan pou w mete nan antesedan medikal fanmi ou.
 • Antesedan medikal fanmi ou enpòtan pou ou menm, pitit ou yo, ak pwofesyonèl swen sante w la konnen.
 • Antesedan medikal fanmi ou kapab di w si ou gen yon faktè risk pou gen yon pwoblèm sante, tankou kansè.
 • Faktè ki gen rapò ak mòdvi, kilti, orijin etnik, ak ras se detay enpòtan pou w mete nan antesedan medikal fanmi ou. Faktè sa yo kapab afekte sante ak byennèt fanmi ou.

Dènye Mizajou

Madi, Out 8, 2023