זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר קעירגעבערס

די אינפֿאָרמאַציע דערקלערט וואָס צו טאָן אין שטוב אויב איר נעמט קעיר פון עמעצער וואָס האט אָדער קען האָבן COVID-19. אין דעם בלאַט הײסט די פֿראַזע דער פּאַציענט דעם מענטש װאָס איר זאָרגט זיך דערפֿאַר.

איר זאָלט אױסמײדן זיך זאָרגן פֿאַר עמיצן מיט COVID-19 אױב איר אַלײן האָט כראָנישע מעדיצינישע צושטאַנדן אָדער אַ שװאַכע אימיון סיסטעם. אויב איר האָט פֿראגן וועגן צי איר זאָלט נעמען קעיר פון עמעצער וואָס האָט אָדער קען האָבן COVID-19, רעדט מיט אייער העלטקעיר פּראָװײדער.

Back to top

העלפֿט דעם פּאַציענט זיך אַן עצה געבן מיט זײערע סימפּטאָמען

איר קענט העלפֿן דעם פּאַציענט זיך אַן עצה געבן מיט זײערע סימפּטאָמען דורך ברענגען זײ אָװער־די־קאַונטער פֿאַרקילעכץ מעדיצינען, לײכטע מאכלים און פֿיל טרינקען. איר זאָלט אױך מאַכן זיכער אַז מען מעסט אָפּ זײער טעמפּעראַטור 2 מאָל אַ טאָג. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע איבער זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 סימפּטאָמען, לײענט דעם בלאַט זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם.

מאַכט זיכער אַז איר װײסט װיאַזױ זיך צו פֿאַרבינדן מיט דעם פּאַציענט’ס העלטקעיר פּראָװײדער. רופֿט זײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • זײ האָבן שװעריגקײטן צו אָטעמען װען זײ רוען.
 • זײ האָבן שװעריגקײטן צו אָטעמען װען זײ גײען קורצע מהלכים. אַ בײשפּיל פֿון אַ קורצן מהלך איז גײן פֿון אײן צומער אין אַ צװײטן, בערך 25 פֿיס (7.6 מעטער).
 • זײ קריגן כעמאָטעראַפּיע און האָבן אַ נײע פֿיבער פֿון 100.4 פֿאַרענהײט (38 צעלסיוס) אָדער העכער.
 • זײ האָבן אַ פֿיבער פֿון 102 פֿאַרענהײט (38.9 צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס זײ האָבן גענומען אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)).
 • ס’איז דאָ בלוט אין זײער שלײם (sputum). (די שלײם װאָס מען הוסט אַרױף).
 • זײ האָבן װײטאָג אין די ברוסט.
 • דער קאָפּ טוט זײ גאָר שטאַרק װײ.
 • איר אָדער זײ האָבן פֿראַגעס אָדער זאָרגן.
Back to top

װיאַזױ צו פֿאַרמײדן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19

COVID-19 קען גאָר לײַכט אַריבערגעכאַפּט װערן פֿון אײן מענטש צו אַ צװײטן. עס קען זיך פֿאַרשפּרײטן אין טראָפּנדלעך אין די לופֿט אָדער בלײבן אױף אױבערפֿלאַכן נאָכדעם אַז אַ קראַנקער קוסט אָדער ניסט. עס קען זיך אױך פֿאַרשפּרײטן אױב מען רירט אָן אַ קראַנקן און דערנאָך רירט זיך אָן די אױגן, די נאָז און דעם מױל.

פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אין דעם חלק כדי צו העלפֿן אָפּצושטעלן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19 צו אַנדערע מענטשן בײ אײך אינדערהײם און קאָמיוניטי.

פֿאַרשיידנע COVID-19 אונטערזוכונגען

דערווייַל זענען צווייערליי אונטערזוכונגען צו דיאַגנאָזן COVID-19.

 • א PCR אונטערזוכונג אויכט גערופֿן אַ מאָלעקולאַר אונטערזוכונג. PCR אונטערזוכונגען זענען זייער גענוי, אָבער עס קען נעמען עטלעכע טעג צו באַקומען אייער רעזולטאַטן.
 • א געשווינדיקע אונטערזוכונג, אויכט גערופֿן אַ אַנטיגען אונטערזוכונג. עס נעמט געװענליך ווייניקער ווי אַ שעה צו באַקומען אייער געשווינדיקע אונטערזוכונג רעזולטאַט. אָבער געשווינדיקע אונטערזוכונגען האבען גרעסערע וואָרשייַנלעכגקייט אז PCR אונטערזוכונגען צו געבען פֿאַלשע נעגאַטיווע רעזולטאַטן, דעס באַטייַט אז געשווינדיקע אונטערזוכונגען האבען גרעסערע וואָרשייַנלעכגקייט צו צייגען דעס איר האט נישט קיין COVID-19 ווען איר טאַקע האט דאָס. אויב דער פּאַציענט האט COVID-19 סימפּטאָמס און באַקומט אַ ננעגאַטיווע רעזולטאַט פון די געשווינדיקע אונטערזוכונג, עס איז בעסטער אויב זיי באַקומען אַ PCR אונטערזוכונג צו מאַכן זיכער.

מיט די ביידע סאָרטן פון אונטערזוכונגען, איר וועט באַקומען אַ פּאָזיטיווע אָדער א נעגאַטיווע רעזולטאַט. אַ פּאָזיטיווע רעזולטאַט באַטייַט דעס די אונטערזוכונג ווייַזט אז איר האט COVID-19. אַ נעגאַטיווע רעזולטאַט באַטייַט דעס די אונטערזוכונג ווייַזט אז איר האט נישט קיין COVID-19.

 

ווען צו נאָכפאָלגן די אינסטרוקציעס

 • אויב דער פּאַציענט וארט פֿאַר זייער COVID-19 רעזולטאַטן און האט סימפּטאָמס, פֿאָלגט די אינסטרוקציעס ביז:
  • זיי באַקומען זייער אונטערזוכונג רעזולטאַטן און זיי זענען נעגאַטיוו. אויב זיי האָבן אַ געשווינדיקע אונטערזוכונג און באַקומען אַ נעגאַטיווע רעזולטאַט, זיי זאָלן באַקומען אַ PCR אונטערזוכונג צו קאָנטראָלירן זייער רעזולטאַטן. פֿאָלגט די פאלגענדע אינסטרוקציעס ביז איר באַקומט אַ נעגאַטיווע PCR אונטערזוכונג רעזולטאַט.
 • אויב דער פּאַציענט ווארט פֿאַר זייער COVID-19 רעזולטאַטן און זיי האבן קיין סימפּטאָמס, פֿאָלגט די אינסטרוקציעס ביז:
  • זיי באַקומען זייער אונטערזוכונג רעזולטאַטן און זיי זענען נעגאַטיוו.
 • אױב דער פּאַציענט האָט יאָ COVID-19, אָבער האָט נישט קײן סימפּטאָמען, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • זיי האָבן נישט געהאַט קײן פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אַדורך כאָטש 3 טעג אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיקאַמענטן שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
  • זיירע אָטעם פּראָבלעמען זענען בעסער געװאָרן אָדער זײער אָטעמען איז װידער נאָרמאַל געװאָרן.
  • זיי האָבן אַ נעגאַטיווע COVID-19 אונטערזוכונג 10 אָדער מער טעג נאָך זייער ערשטער פּאָזיטיװע אונטערזוכונג  אָדער עס איז געווען 4 אָדער מער וואָכן זינט אייער ערשטער פּאָזיטיװע COVID-19 אונטערזוכונג.
 • אױב דער פּאַציענט האָט יאָ COVID-19, אָבער האָט נישט קײן סימפּטאָמס, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • זיי האָבן אַ נעגאַטיווע COVID-19 אונטערזוכונג 10 אָדער מער טעג נאָך זייער ערשטער פּאָזיטיװע אונטערזוכונג אָדער עס איז געווען 4 אָדער מער וואָכן זינט אייער ערשטער פּאָזיטיװע COVID-19 אונטערזוכונג און איר האָט נישט אַנטוויקלט קיין סימפּטאָמס.

אױב סײ װעלכע פֿון די סימפּטאָמען װאָס דער פּאַציענט האָט געהאַט װען זײ זענען ערשט קראַנק געװאָרן קומען צוריק, פֿאַנגט אָן זאָפֿאָרט װידער צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס און רופֿט זײער העלטקעיר פּראָװײַדער.

עס איז אָקעי אױב דער פּאַציענט נעמט בעיבי אַספּירין (81 מג’ אַ טאָג) אױב זײער העלטקעיר פּראָװײדער האָט זײ פֿריער געהײסן אַזױ צו טאָן. אױב זײ מײנען אַז זײ דאַרפֿן נעמען אַ העכערע דאָזע, רעדט צוערשט מיט זײער העלטקעיר פּראָװײדער.

פֿאַרמײדט קאָנטאַקט מיט’ן פּאַציענט װי װײט מעגליך

 • מאַכט זיכער אַז דער פּאַציענט בלײבט אין אײן צימער אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן אַזױ װײט װי מעגליך.
 • מאַכט זיכער אַז דער פּאַציענט נוצט אַ באַזונדערן װאַשצימער אױב מעגליך.
 • נוצט נישט די זעלבע האַנטיכער, בעטגעװאַנט, געשיר, טרינק גלעזער, טעפּלעך, באַשטעק אָדער עלעקטראָניקעס (אַזאַ ווי אַ מאָביל טעלעפאָן אָדער טאַבלעט) װי דער פּאַציענט.
 • אויב איר דאַרפֿט צו זיין אין די זעלבע פּלאַץ ווי דער פּאַציענט:
  • טראָגט אַ פּנים־מאַסקע איבער אייער נאָז און מויל, אויב איר קענט.
  • עפֿענט די פֿענצטער צו ערמעגליכן די באַװעגונג פֿון לופֿט.

װאַשט זיך אָפֿט די הענט

 • װאַשט די הענט אײדער און נאָכדעם װאָס איר רירט אָן דעם פּאַציענט און אַלעס װאָס איז דירעקט אַרום דעם פּאַציענט, אָדער גײט אַרײן אין צימער װאו דער פּאַציענט געפֿינט זיך.
  • אױב איר װאַשט זיך די הענט מיט זײף און װאַסער, מאַכט די הענט נאַס און זײפֿט זײ אָן. רײבט גוט די הענט במשך כאָטש 20 סעקונדעס און שװענקט אױס. װישט זיך אָפּ די הענט מיט אַן אײנמאָליגע האַנטוך און פֿאַרמאַכט דעם קראַן נוצנדיג דעם זעלבן האַנטוך. אױב איר האָט נישט קײן אײנמאָליגע האַנטיכער, קענט איר נוצן זױבעלע שמאַטעס. טױשט זײ װען זײ װערן נאַס.
  • אױב איר נוצט אַן אַלקאָהאָל־באַזירטע רײניגער, מאַכט זיכער אַז איר באַדעקט די גאַנצע הענט דערמיט און רײבט זײ ביז זײ װערן טרוקן.

טראָגט אַ פּנים־מאַסקע, הענטשקעס אָדער זײ בײדע

 • טראָגט אַ פּנים־מאַסקע איבער אייער נאָז און מויל ווען איר זענט אין דעם זעלביקען צימער ווי דער פּאַציענט. אַראָפּנעמען די פּנים־מאַסקע:
  1. בינדט עס אױף אָן באַרירן נישט די פֿאָדערשטע טײל.
  2. לייגט עס מיט אייער שמוציגע וועש. אויב איר נוצט אַ ניכטיגע פּנים־מאַסקע (א פּנים־מאַסקע איר נוצט נאָר אַמאָל), וואַרפט עס אַוועק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ אונטערשלאַק און אַ דעקל.
  3. װאַשט זאָפֿאָרט די הענט.
 • נוצט ניכטיגע הענטשקעס ווען איר באַרירט די אומריינע געשיר, באַשטעק אָדער וועש פון דעם פּאַציענט אָדער באַהאַנדלט אָדער וואַרפט אַוועק אָפּפאַל. וואַרפט אַוועק די הענטשקעס אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ אונטערשלאַק און אַ דעקל. דערנאָך, װאַשט זאָפֿאָרט אייער הענט.
 • נוצט ניכטיגע הענטשקעס און אַ פּנים־מאַסקע װען איר קומט אין קאָנטאַקט מיט דעם פּאַציענט’ס קערפּערליכע פֿליסיגקײטן, אַזױװי שלײַם (mucus), סלינע (שפּײכעץ) און סטוהל (צואה). אַראָפּנעמען די הענטשקעס און די פּנים־מאַסקע׃
  1. נעמט אַראָפּ צו ערשט די הענטשקעס. װאַרפֿט זײ אַװעק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ אונטערשלאַק און אַ דעקל.
  2. װאַשט זיך די הענט.
  3. טוט אױס די מאַסקע. בינדט עס אױף אָן באַרירן דעם פֿאָדערשטען טײל, דערנאָך לייגט עס מיט אייער שמוציגע וועש. אויב איר נוצט אַ ניכטיגע פּנים־מאַסקע, וואַרפט עס אַוועק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ אונטערשלאַק און אַ דעקל.
  4. װאַשט זיך װידער די הענט.

  נוצט נישט קײן פּנים־מאַסקעס אָדער הענטשקעס קײן צװײטן מאָל. לײגט גענוצטע פּנים־מאַסקעס, הענטשקעס און אַנדערע אָפּפֿאַל אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ אונטערשלאַק און אַ דעקל.

  רײניגט און דיסאינפֿיצירט

  • רײניגט און דיסאינפֿיצירט אײבערפֿלאַכן װאָס דער פּאַציענט באַרירט (אַזױװי אין זײער שלאָפֿצימער אָדער װאַשצימער) װען איר דאַרפֿט דאָס טאָן. וואַרט ווי לאַנג ווי איר קענט נאָך דער פּאַציענט האט בערירט די אײבערפֿלאַכן. טראָגט אַ פּנים־מאַסקע און הענטשקעס.
   • אויב איר אייַנטיילט אַ װאַשצימער מיט דעם פּאַציענט, רײניגט און דיסאינפֿיצירט עס יעדעס מאָל ווען זיי נוצן עס. וואַרט ווי לאַנג ווי איר קענט נאָך זיי נוצן עס.
  • רײניגט און דיסאינפֿיצירט אײבערפֿלאַכן װאָס איר רירט אָפֿט אָן (אַזױװי פֿאָנס, רעמאוט קאָנטראָלס, קאַונטערס, טישן, טיר הענדלעך, װאַשצימער פֿיקסטשורס, טױלעטס, קיבאָרדס, טעבלעטס און טישלעך בײ די בעטן) יעדן טאָג.
   • אױב די פֿלאַכן זענען שמוציג, רייניגט עס מיט זײף און װאַסער אָדער אַ היימיש רייניגונג ספּרעי אָדער א װײפּ. דאַן נוצט אַ דיסינפֿיצירער. פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אױפֿ’ן לעיבל.
  • װאַשט גענוצטע געשיר, טעפּלעך, גלעזער און באַשטעק פון דעם פּאַציענט מיט זײף און הייס װאַסער אָדער אין אַ געפֿעס-וואַשמעשין.
  • טרײסלט נישט די שמוציגע װעש פון דעם פּאַציענט. וואַשט עס לויט די אינסטרוקציעס אויף די אַרטיקלען מיט די וואָרמאַסט וואַסער רעגלונג וואס איר קענט. טרוקנט די וועש דורכאויס. נוצט די הייסע באַשטימונג, אויב איר קענט. עס איז גוט צו מישן די וועש פון דעם פּאַציענט מיט אנדערע וועש.
  Back to top

  עצות איבער פֿאַרװאַלטן סטרעס

  עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן באַזאָרגט איבער COVID-19, בפֿרט װען איר זענט קראַנט אָדער עמיצער װעם איר האָט ליב איז קראַנק. איר קענט זיך זאָרגן פֿאַר זיך אַלײן דורך טאָן זאַכן אַזױװי׃

  • רופֿן אָדער האַלטן אַ װידעאָ שמעוס מיט אַ פֿרײנד אָדער עמיצן װעם איר האָט ליב.
  • אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט געװענליך נישט קײן צײט דערפֿאַר.
  • נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס.

  MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און מערערע עצות װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס, לײענט דעם בלאַט װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פאַראורזאַכט דורך COVID-19.

  Back to top

  נאָך רעסורסן

  פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע װאָס איר זאָלט טאָן אױב איר זענט קראַנק מיט COVID-19 אָדער נאָך עמיצער אין שטוב איז קראַנק מיט COVID-19, באַזוכט www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick. פֿאַר די לעצטע אינפֿאָרמאַציע וועגן ווי MSK איז צוגעגרייט פֿאַר COVID-19, באַזוכט www.mskcc.org/coronavirus

  Back to top

  Last Updated