זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר קעירגעבערס

די אינפֿאָרמאַציע ערקלערט װאָס איר זאָלט טאָן אױב איר זאָרגט זיך אינדערהײם פֿאַר עמיצן װאָס האָט COVID-19 אָדער װאָס האָט מעגליך COVID-19 . אין דעם בלאַט הײסט די פֿראַזע דער פּאַציענט דעם מענטש װאָס איר זאָרגט זיך דערפֿאַר.

איר זאָלט אױסמײדן זיך זאָרגן פֿאַר עמיצן מיט COVID-19 אױב איר אַלײן האָט כראָנישע מעדיצינישע צושטאַנדן אָדער אַ שװאַכע אימיון סיסטעם. אױב איר האָט פֿראַגעס צי איר זאָלט זיך זאָרגן פֿאַר עמיצן װאָס האָט COVID-19 אָדער װאָס האָט מעגליך COVID-19, רעדט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

Back to top

העלפֿט דעם פּאַציענט זיך אַן עצה געבן מיט זײערע סימפּטאָמען

איר קענט העלפֿן דעם פּאַציענט זיך אַן עצה געבן מיט זײערע סימפּטאָמען דורך ברענגען זײ אָװער־די־קאַונטער פֿאַרקילעכץ מעדיצינען, לײכטע מאכלים און פֿיל טרינקען. איר זאָלט אױך מאַכן זיכער אַז מען מעסט אָפּ זײער טעמפּעראַטור 2 מאָל אַ טאָג. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע איבער זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 סימפּטאָמען, לײענט דעם בלאַט זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם.

מאַכט זיכער אַז איר װײסט װיאַזױ זיך צו פֿאַרבינדן מיט דעם פּאַציענט’ס העלטקעיר פּראָװײדער. רופֿט זײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • זײ האָבן שװעריגקײטן צו אָטעמען װען זײ רוען.
 • זײ האָבן שװעריגקײטן צו אָטעמען װען זײ גײען קורצע מהלכים. אַ בײשפּיל פֿון אַ קורצן מהלך איז גײן פֿון אײן צומער אין אַ צװײטן, בערך 25 פֿיס (7.6 מעטער).
 • זײ קריגן כעמאָטעראַפּיע און האָבן אַ נײע פֿיבער פֿון 100.4 פֿאַרענהײט (38 צעלסיוס) אָדער העכער.
 • זײ האָבן אַ פֿיבער פֿון 102 פֿאַרענהײט (38.9 צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס זײ האָבן גענומען אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)).
 • ס’איז דאָ בלוט אין זײער שלײם (sputum). (די שלײם װאָס מען הוסט אַרױף).
 • זײ האָבן װײטאָג אין די ברוסט.
 • דער קאָפּ טוט זײ גאָר שטאַרק װײ.
 • איר אָדער זײ האָבן פֿראַגעס אָדער זאָרגן.
Back to top

װיאַזױ צו פֿאַרמײדן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19

COVID-19 קען גאָר לײַכט אַריבערגעכאַפּט װערן פֿון אײן מענטש צו אַ צװײטן. עס קען זיך פֿאַרשפּרײטן אין טראָפּנדלעך אין די לופֿט אָדער בלײבן אױף אײבערפֿלאַכן נאָכדעם װאָס אַ קראַנקער הוסטס אָדער ניסט. עס קען זיך אױך פֿאַרשפּרײטן װען מען רירט אָן אַ קראַנקן און דערנאָך רירט זיך אָן די אױגן , די נאָז אָדער דעם מױל.

פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אין דעם חלק כדי צו העלפֿן אָפּצושטעלן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19 צו אַנדערע מענטשן בײ אײך אינדערהײם און קאָמיוניטי. אױב דער פּאַציענט האָט נישט געהאַט קײן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט און װאַרט אױף זײערע COVID-19 טעסט רעזולטאַטן, קענט איר אױפֿהערן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס אױב זײער טעסט איז נעגאַטיװ. אױב דער פּאַציענט האָט געהאַט אַ פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט, װילאַנג איר דאַרפֿט פֿאָלגן די אינסטרוקציעס װעט אָפּהענגען פֿון זײער קענסער, קענסער באַהאַנדלונג און צי זײ האָבן COVID-19 סימפּטאָמען.

אַ פּאָזיטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט געצײגט אַז זײ האָבן יאָ COVID-19. אַ נעגאַטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט נישט געצײגט אַז זײ האָבן COVID-19.

 • אױב דער פּאַציענט איז דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט לײקעמיע, מײעלאָמע אָדער לימפֿאָמע, קריגט סעלולאַר טעראַפּיע (אַזױװי אַ סטעם צעל טרענספּלענט אָדער CAR T צעל טעראַפּיע), אָדער װערט באַהאַנדלט אין MSK Kids, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס (אַפֿילו אױב זײ האָבן נישט קײן סימפּטאָמען) ביז׃
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײערע סימפּטאָמען האָבן אָנגעהױבן.
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט שװעריגקײטן מיט אָטעמען.
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט אַ פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיצינען שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
 • זײ האָבן אַ נעגאַטיװן COVID-19 טעסט כאָטש 14 טעג נאָך זײער לעצטן פּאָזיטיװן טעסט אָדער עס האָבן פּאַסירט כאָטש 4 װאָכן זינט זײער לעצטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט.
 • אױב דער פּאַציענט איז דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט אַ קענסער װאָס איז נישט קײן לײקעמיע, מײעלאָמע אָדער לימפֿאָמע אָדער איז נישט דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט קײן קענסער, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײערע סימפּטאָמען האָבן אָנגעהױבן.
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט שװעריגקײטן מיט אָטעמען.
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט אַ פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיצינען שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
 • אױב דער פּאַציענט האָט יאָ COVID-19, אָבער האָט נישט קײן סימפּטאָמען, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
 • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײער לעצטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט (און זײ האָבן נישט באַקומען קײן סימפּטאָמען).

פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אין דעם חלק כדי צו העלפֿן אָפּצושטעלן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19 צו אַנדערע מענטשן בײ אײך אינדערהײם און קאָמיוניטי. אױב דער פּאַציענט האָט נישט געהאַט קײן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט און װאַרט אױף זײערע COVID-19 טעסט רעזולטאַטן, קענט איר אױפֿהערן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס אױב זײער טעסט איז נעגאַטיװ. אױב דער פּאַציענט האָט געהאַט אַ פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט, װילאַנג איר דאַרפֿט פֿאָלגן די אינסטרוקציעס װעט אָפּהענגען פֿון זײער קענסער, קענסער באַהאַנדלונג און צי זײ האָבן COVID-19 סימפּטאָמען.

אַ פּאָזיטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט געצײגט אַז זײ האָבן יאָ COVID-19. אַ נעגאַטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט נישט געצײגט אַז זײ האָבן COVID-19.

 • אױב דער פּאַציענט איז דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט לײקעמיע, מײעלאָמע אָדער לימפֿאָמע, קריגט סעלולאַר טעראַפּיע (אַזױװי אַ סטעם צעל טרענספּלענט אָדער CAR T צעל טעראַפּיע), אָדער װערט באַהאַנדלט אין MSK Kids, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס (אַפֿילו אױב זײ האָבן נישט קײן סימפּטאָמען) ביז׃
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײערע סימפּטאָמען האָבן אָנגעהױבן.
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט שװעריגקײטן מיט אָטעמען.
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט אַ פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיצינען שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
  • זײ האָבן אַ נעגאַטיװן COVID-19 טעסט כאָטש 14 טעג נאָך זײער לעצטן פּאָזיטיװן טעסט אָדער עס האָבן פּאַסירט כאָטש 4 װאָכן זינט זײער לעצטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט.
 • אױב דער פּאַציענט איז דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט אַ קענסער װאָס איז נישט קײן לײקעמיע, מײעלאָמע אָדער לימפֿאָמע אָדער איז נישט דיאַגנאָזירט געװאָרן מיט קײן קענסער, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײערע סימפּטאָמען האָבן אָנגעהױבן.
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט שװעריגקײטן מיט אָטעמען.
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 3 טעג זינט זײ האָבן לעצט געהאַט אַ פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיצינען שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
 • אױב דער פּאַציענט האָט יאָ COVID-19, אָבער האָט נישט קײן סימפּטאָמען, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • עס האָבן פּאַסירט כאָטש 7 טעג זינט זײער לעצטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט (און זײ האָבן נישט באַקומען קײן סימפּטאָמען).

עס איז אָקעי אױב דער פּאַציענט נעמט בעיבי אַספּירין (81 מג’ אַ טאָג) אױב זײער העלטקעיר פּראָװײדער האָט זײ פֿריער געהײסן אַזױ צו טאָן. אױב זײ מײנען אַז זײ דאַרפֿן נעמען אַ העכערע דאָזע, רעדט צוערשט מיט זײער העלטקעיר פּראָװײדער.

אױב סײ װעלכע פֿון די סימפּטאָמען װאָס דער פּאַציענט האָט געהאַט װען זײ זענען ערשט קראַנק געװאָרן קומען צוריק, פֿאַנגט אָן זאָפֿאָרט װידער צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס און רופֿט זײער העלטקעיר פּראָװײַדער.

פֿאַרמײדט קאָנטאַקט מיט’ן פּאַציענט װי װײט מעגליך

 • מאַכט זיכער אַז דער פּאַציענט בלײבט אין אײן צימער אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן אַזױ װײט װי מעגליך.
 • מאַכט זיכער אַז דער פּאַציענט נוצט אַ באַזונדערן װאַשצימער אױב מעגליך.
 • נוצט נישט די זעלבע האַנטיכער, בעטגעװאַנט, געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס, אָדער מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען) װי דער פּאַציענט.
  • װאַשט גוט גענוצטע געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס און מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען) מיט זײף און װאַסער אָדער אין אַ דישװאשער.
  • האַלט דעם פּאַציענט’ס שמוציגע װעש (אַזױװי קלײדער, בעטגעװאַנט, באַדטיכער און האַנטיכער) אין אַ לאָנדרי זאַק. טרײסלט נישט די שמוציגע װעש. װאַשט עס מיט רעגולערע לאָנדרי זײף בײ די העכסטע טעמפּעראַטור אין די װאַשמאַשין . טרוקענט עס גוט אױס.

װאַשט זיך אָפֿט די הענט

 • װאַשט די הענט אײדער און נאָכדעם װאָס איר רירט אָן דעם פּאַציענט און אַלעס װאָס איז דירעקט אַרום דעם פּאַציענט, אָדער גײט אַרײן אין צימער װאו דער פּאַציענט געפֿינט זיך.
  • אױב איר װאַשט זיך די הענט מיט זײף און װאַסער, מאַכט די הענט נאַס און זײפֿט זײ אָן. רײבט גוט די הענט במשך כאָטש 20 סעקונדעס און שװענקט אױס. װישט זיך אָפּ די הענט מיט אַן אײנמאָליגע האַנטוך און פֿאַרמאַכט דעם קראַן נוצנדיג דעם זעלבן האַנטוך. אױב איר האָט נישט קײן אײנמאָליגע האַנטיכער, קענט איר נוצן זױבעלע שמאַטעס. טױשט זײ װען זײ װערן נאַס.
  • אױב איר נוצט אַן אַלקאָהאָל־באַזירטע רײניגער, מאַכט זיכער אַז איר באַדעקט די גאַנצע הענט דערמיט און רײבט זײ ביז זײ װערן טרוקן.

טראָגט אַ פּנים־מאַסקע, הענטשקעס אָדער זײ בײדע

 • טראָגט אַ פּנים־מאַסקע בשעת איר זאָרגט זיך פֿאַר דעם פּאַציענט. אױב איר קענט נישט קריגן קײן פּנים־מאַסקע, נוצט אַ עפּעס אַ שמאַטע (אַזױװי אַ באַנדאַנאַ, טיכל, שאַרף אָדער אַ קלײנער האַנדטוך) אָנשטאָט דעם. אױסצוטאָן די מאַסקע אָדער שמאַטע׃
  1. בינדט עס אױף אָן באַרירן נישט די פֿאָדערשטע טײל.
  2. װאַרפֿט עס אַװעק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ לעדל. אױב איר נוצט אַ שמאַטע, לײגט עס אַרײן אין אַ לאָנדרי זאַק.
  3. װאַשט זאָפֿאָרט די הענט.
 • נוצט אײנמאָליגע הענטשקעס און אַ פּנים־מאַסקע װען איר קומט אין קאָנטאַקט מיט דעם פּאַציענט’ס קערפּערליכע פֿליסיגקײטן, אַזױװי שלײַם (mucus), סלינע (שפּײכעץ) און סטוהל (צואה). אױסצוטאָן די הענטשקעס און די פּנים־מאַסקע׃
  1. טוט אױס די הענטשקעס. װאַרפֿט זײ אַװעק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ לעדל.
  2. װאַשט זיך די הענט.
  3. טוט אױס די מאַסקע. בינדט עס אױף אָן באַרירן די פֿאָדערשטע טײל, דערנאָך װאַרפֿט עס אַװעק אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ לעדל. אױב איר נוצט אַ שמאַטע, לײגט עס אַרײן אין אַ לאָנדרי זאַק.
  4. װאַשט זיך װידער די הענט.
 • נוצט הענטשקעס און באַשיץ קלײדער (אַזױװי אַ פֿאַרטוך) בשעת רײניגן אָדער דיסאינפֿיצירן אײבערפֿלאַכן אָדער באַרירן שמוציגע װעש.
  • װאַשט די הענט נאָכדעם װאָס איר טוט אױס די הענטשקעס.
  • װאַשט די באַשיץ קלײדער אײדער איר טוט זײ װידער אָן.

נוצט נישט קײן מאַסקעס אָדער הענטשקעס קײן צװײטן מאָל. לײגט אַרײן גענוצטע מאַסקעס, הענטשקעס און אַנדערע מיסט אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ לעדל.

רײניגט און דיסאינפֿיצירט אײבערפֿלאַכן

 • רײניגט און דיסאינפֿיצירט אײבערפֿלאַכן װאָס איר רירט אָפֿט אָן (אַזױװי פֿאָנס, רעמאוט קאָנטראָלס, קאַונטערס, טישן, טיר הענדלעך, װאַשצימער פֿיקסטשורס, טױלעטס, קיבאָרדס, טעבלעטס און טישלעך בײ די בעטן) יעדן טאָג. נוצט זײף און װאַסער אָדער אַ קלינינג ספּרעי אָדער װײפּ. פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אױפֿ’ן לעיבל.
 • רײניגט און דיסאינפֿיצירט װאַשצימער און בית־הכיסא אײבערפֿלאַכן כאָטש אײנמאָל יעדן טאָג. נוצט זײף און װאַסער אָדער אַ קלינינג ספּרעי אָדער װײפּ.
 • רײניגט און דיסאינפֿיצירט אײבערפֿלאַכן װאָס דער פּאַציענט באַרירט (אַזױװי אין זײער שלאָפֿצימער אָדער װאַשצימער) װען איר דאַרפֿט דאָס טאָן. טראָגט אַ פּנים־מאַסקע און װאַרט אַזױ לאַנג װי מעגליך נאָכדעם װאָס דער פּאַציענט האָט באַרירט דעם אײבערפֿלאַך.
Back to top

עצות איבער פֿאַרװאַלטן סטרעס

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן באַזאָרגט איבער COVID-19, בפֿרט װען איר זענט קראַנט אָדער עמיצער װעם איר האָט ליב איז קראַנק. איר קענט זיך זאָרגן פֿאַר זיך אַלײן דורך טאָן זאַכן אַזױװי׃

 • רופֿן אָדער האַלטן אַ װידעאָ שמעוס מיט אַ פֿרײנד אָדער עמיצן װעם איר האָט ליב.
 • אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט געװענליך נישט קײן צײט דערפֿאַר.
 • נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס.

MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע רופֿט דעם קאַונסעלינג צענטער אױף 646-888-0200, דעם סאָשעל אַרבעט דעפּאַרטמענט אױף 212-639-7020 אָדער באַזוכט www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling. מיט טוען אױך אָנבאָטן אומזיסטע אָנלײַן חיזוק גרופּעס דורך אונזערע װירטועלע פּראָגראַמען. באַזוכט www.mskcc.org/vp פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

Back to top

נאָך רעסורסן

פֿאַר מערערע עצות איבער פֿאַרװאַלטן סטרעס, לײענט דעם בלאַט װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19.

פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע װאָס איר זאָלט טאָן אױב איר זענט קראַנק מיט COVID-19 אָדער נאָך עמיצער אין שטוב איז קראַנק מיט COVID-19, באַזוכט www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick.

פֿאַר די לעצטע אינפֿאָרמאַציע איבערדעם װי MSK איז צוגעגרײט צו COVID-19, באַזוכט www.mskcc.org/coronavirus.

Back to top

Last Updated