װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19

די אינפֿאָרמאַציע ערקלערט װיאַזױ איר קענט זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19.

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן אָנגעצױגן, אומעטיג אָדער באַזאָרגט צוליב COVID-19, בפֿרט װען איר זענט קראַנק אָדער עמיצער װעם איר האָט ליב איז קראַנק. געדענקט אַז עס איז נישטאָ קײן ריכטיגן אָדער אומריכטיגן װעג זיך אַן עצה געבן און יעדער אײנער ספּראַװעט זיך מיט סטרעס אַנדערש. דאָ האָט איר אײניגע זאַכן װאָס איר קענט טאָן צו געבן אַכטונג אױף זיך און זיך אַן עצה געבן מיט’ן סטרעס במשך די צײט.

 • שטײט אין פֿאַרבינדונג מיט אײערע משפּחה מיטגלידער און פֿרײנד. הגם איר קענט זיך פּערזענליך נישט זען מיט די װעם איר האָט ליב, קענט איר זײ רופֿן, טעקסטן און װידעאָ-שמועסן מיט זײ. עס קען זײַן בײהילפֿיג צו פּלאַנען טעגליכע רופֿן מיט די װעם איר האָט ליב װאָס איר קענט פֿאָראױסקוקן דערצו. איר קענט אױך פּרובירן צו װידעאָ-שמועסן מיט אײער משפּחה בשעת מאָלצײטן אָדער צו שפּילן צוזאַמען.
 • נעמט אַן איבעררײס פֿון די נײעס. הגם עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס במשך די צײט, קען עס זײן צופֿיל עס צו הערן. נעמט איבעררײסן פֿון קוקן, לײענען און זיך צוהערן צו די נײעס, אַרײנגערעכנט סאָשעל מידיאַ.
 • האַלט מיט מיט אַ סדר היום. הגם אײער טעגליכער סדר היום האָט זיך געטױשט, פּרובירט צו שאַפֿן אַ נײע װאָס איר קענט מיטהאַלטן דערמיט אין די צײט. געדענקט צו באַשטימען צײט צו רוען און נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס. אויב עס זענען טײלן פון אייער סדר היום וואס זענן פֿעלנדיק, פּרובירט צו געפינען וועגן צו לייגן זיי צו אייער טאָג אַנדערש, אַזאַ ווי װירטועלע צוזאַמענטרעפֿן מיט פֿרײנד און משפּחה
 • געבט אַכטונג אױף אײער קערפּער. אױב איר געבט אַכטונג אױף אײער קערפּער, װעט איר נישט נאָר זיך שפּירן בעסער, נאָר עס קען אײך אָפּהיטן פֿון װערן קראַנק אױך. פּרובירט צו עסן געזונטע מאָלצײטן, טרינקט אויס אַם וועניגסטענס 6-8 (8-אונס) גלעזער וואַסער פּער טאָג, טאָן אַ ביסל פֿיזישע טעטיקייט (אַזאַ ווי גיין און סטרעטשינג) און באַקומען אַם וועניגסטענס 7 שעה שלאָף. דאָס קען אויך העלפֿן צו שטעלן נאָטאַציעס צו טאָן די געזונטע טעטיקייטען.
  • מאַכט איבונגען מיט מעמאָריאַל סלאָאַן קעטטערינג (MSK) קלינישע טויגיקייט ספּעציאַליסטן אין די ווידעא סעריע פון אינטעגראַטיװע מעדיצין דורך א באזוך אויף www.youtube.com/playlist?list=PLME9VJQhE-huAv4Haot7pMkG2-tnOulFi. װידעאָס שליסן אײן אַעראָביקס, כוח טרענירונג, קאָר אַרבעט און אײדעלע סטרעטשינג.
  • פּרובירט טיי צ’י מיט װידעאָס מיט MSK קאַמף קונסט טרענירער דורך א באזוך אויף www.mskcc.org/taichi. טײ טשי איז אַן אײדעלע מין איבונג װאָס מען קען טאָן אינדערהײם צו פֿאַרבעסערן באַלאַנס, שטאַנדהאַפֿטיגע אָטעמען, און אַראָפּברענגען אומרואיגקײט.
 • פֿאַנגט אָן אַ נײע האָבי. אױב איר פֿאַרברענגט אסך צײט אינדערהײם, קענט איר פּרובירן אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט ליב צו טאָן אָבער האָט נישט געהאַט קײן סך צײט דערפֿאַר. איר קענט לײענען אַ בוך, לעזן אַ פּאַזל, פּרובירן אַ נײע רעסיפּי, אָדער זען אַ נײע פּראָגראַם אױף די טעלעװיזיע.
 • פּרובירט אָפּשפּאַנונג טעכניקעס. אָפּשפּאַנונג טעכניקעס, אַזױװי טיף אָטעמען, סטרעטשינג און מעדיטאַציע קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס.
  • הערט זיך צו צו אומזיסטע געפֿירטע מעדיטאַציעס כדי אײך צו העלפֿן זיך ספּראַװען מיט סטרעס, שלאָפֿן בעסער און זיך אָפּשפּאַנען דורך באַזוכן www.mskcc.org/meditation.
  • איר קענט אױך פּרובירן אַקופּרעשור (לײגן דרוק אױף קערפּערטײלן כדי זיך אָפּצושפּאַנען). זיך צו לערנען װיאַזױ צו טאָן אַקופּרעשור אױף זיך אַלײן, לײענט אונזער בלאַט Acupressure for Stress and Anxiety.
 • קריגט עמאָציאָנעלע חיזוק. MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. איר קענט זיך פֿאַרבינדן מיט סײ װעלכע רעסורסן אין דעם חלק װאָס הײסט רעסורסן אין MSK צו קריגן הילף.
  • איר קענט אױך געװאױר װערן צי אײער אַרבעט פּלאַץ האָט אַ ’הילף פֿאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַם (EAP). הילף פֿאַר אָנגעשטעלטע’ פּראָגראַמען (EAP) קענען זײן פֿאַרשידן, אָבער זײ אָפֿט שליסן אײן קאַונסעלינג פֿאַר סטרעס, אומרואיגקײט און דעפּרעסיע.

אױב איר קריגט געדאַנקען פֿון זעלבסטמאָרד חלילה, קריגט הילף װאָס אַמשנעלסטן. איר קענט רופֿן די נאַציאָנאַלע זעלבסטמאָרד פֿאַרמײדונג לײפֿלײן (National Suicide Prevention Lifeline) אױף 800-273-8255 אָדער באַזוכן זײער װעבסײט www.suicidepreventionlifeline.org זיך צו פֿאַרבינדן מיט אַ קאַונסעלאָר. די לײפֿלײן איז אָפֿן 24 שעה אַ טאָג, 7 טעג אַ װאָך.

 

רעסורסן אין MSK

עס מאַכט נישט אױס װאו איר זענט אױף די װעלט - חיזוק איז דאָ צו באַקומען פֿאַר אײך און אײער משפּחה. MSK טוט אָנבאָטן אַ רײע רעסורסן אײך צו העלפֿן זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט פֿון COVID-19.

סאָשעל אַרבעט
212-639-7020
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/social-work-support
אונזערע סאָשעל אַרבעטערס שטעלן צו עמאָציאָנעלע חיזוק און אָנװײזונגען פֿאַר פּאַציענטן און זײערע משפחות, פֿרײנד, און קעירגעבערס. סאָשעל אַרבעט טוט אָנבאָטן פּראָגראַמען, אַרײנגערעכנט סײ פּנים־אל־פּנים, סײ אָנלײן חיזוק גרופּעס. זײ קענען אױך העלפֿן מיט פּראַקטישע זאַכן אַזױװי טראַנספּאָרטאַציע צו און פֿון מעדיצינישע אַפּױנטמענטס, צײטװײליגע האַוזינג און פֿינאַנציעלע זאָרגן. סאָשעל אַרבעטערס זענען פֿאַראַן בײ יעדע MSK לאָקאַל. צו רעדן מיט אַ סאָשעל אַרבעטער, רופֿט 212-639-7020.

אױב איר זענט פֿאַראינטערעסירט זיך אָנצושליסן אין אַן אָנלײן חיזוק גרופּע, באַזוכט דעם װירטועלע פּראָגראַמען װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און זיך אײנצושרײבן.

קאַונסעלינג צענטער
646-888-0200
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling
אסך מענטשן האַלטן אַז קאַונסעלינג העלפֿט זײ זיך אַן עצה געבן מיט זײערע עמאָציעס במשך קענסער באַהאַנדלונג. MSK’ס קאַונסעלאָרס שטעלן צו קאַונסעלינג פֿאַר יחידים, משפּחות, קעירגעבערס און גרופּעס. זײ קענען אױך פֿאַרשרײבן מעדיצינען צו העלפֿן מיט אומרואיגקײט, דעפּרעסיע, און אַנדערע פּראָבלעמען פֿון גײַסטישע געזונט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-0200.

קעירגעבערס קליניק
646-888-0200
www.mskcc.org/experience/caregivers-support/caregiver-services
אין MSK טוט די קעירגעבערס קליניק צושטעלן חיזוק ספּעציפֿיש פֿאַר קעירגעבערס פֿאַר װעם עס איז שװער זיך צו ספּראַװען מיט די פֿאָדערונגען פֿון זײן אַ קעירגעבער. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט דעם אָפֿיס פֿון דר. עליסאָן עפּלבױם (Dr. Allison Applebaum) אױף 646-888-0200.

טשעפּלענסי סערװיסעס
212-639-5982
www.mskcc.org/spiritual-religious-care
אין MSK זענען טשעפּלענס עװעילעבל אײך אױסצוהערן, העלפֿן צו שטיצן משפּחה מיטגלידער, תפֿילה טאָן, קאָנטאַקטירן קלעריקערס/כלי־קודש אָדער רעליגיעזע גרופּעס דערנעבן אָדער פּשוט געבן גײסטיגע טרײסט. יעדער אײנער קען זיך זען מיט אַ טשעפּלען, אָפּגעװיזן פֿון זײער רעליגיע. MSK האָט אױך אַן אינטעררעליגיעזע טשעפּל װאָס איז אָפֿן פֿאַר אַלע. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 212-639-5982.

אינטעגראַטיװע מעדיצין סערװיס
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
אינטעגראַטיװע מעדיצין אין שטוב איז אַ מיטגליד-באזירט פּראָגראַם וואָס אָפפערס לײװ קלאסן דורך Zoom צו שטיצן אייער פּסיכיק, קערפּער און גייסט. אנדערע אָנליין סערוויסעס שליסען אַיין טעלעמעדיצינישע באַראַטונגען פון כעלטקער פּראַוויידערז, קרייַזן פֿאַר פּסיכיק און קערפּער, װאָרקשאָפּס, און פּריוואַטע טויגיקייט אָדער פּסיכיק און קערפּער שטונדעס צו דער פֿאַרפֿולקומונג פון (גייט צוזאמען מיט) טראדיציאנעלן מעדיצין קעייר. פּנים־אל־פּנים אַקופּונקטורע און מאַסאַזש טעראַפּיע איז דאָ צו באַקומען אין די בענדהעים אינטעגראַטיװע מעדיצין צענטער. אַקופּונקטורע איז אויך בנימצא אין אַלע MSK רעגיאָנאַלע לאָקאַציעס. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-0800.

פּאַציענט און קעירגעבער לערנען
www.mskcc.org/pe
באַזוכט דעם פּאַציענט און קעירגעבער לערנען װעבסײט צו זוכן אונזער װירטועלע לײברערי. איר קענט דאָרט טרעפֿן שריפֿטליכע לערן רעסורסן, װידעאָס און אָנלײן פּראָגראַמען.

פּאַציענט און קעירגעבער חיזוק פּראָגראַם
212-639-5007
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/support-groups-programs/patient-patient-support
עס קען זײן אַ טרײסט פֿאַר אײך צו רעדן מיט עמיצן װער האָט אַדורכגעמאַכט אַן ענליכע באַהאַנדלונג. דורך דעם פּאַציענט און קעירגעבער חיזוק פּראָגראַם קענט איר רעדן מיט געװעזענע פּאַציענטן און קעירגעבערס. זײ קענען מיט אײך פּערזענליך רעדן, אױפֿ’ן טעלעפֿאָן אָדער דורך אימעל. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 212-639-5007 אָדער שיקט אַן אימעיל צו patient2patient@mskcc.org.

רעסורסן פֿאַר ’לעבן נאָך קענסער’ (RLAC)
646-888-8106
www.mskcc.org/experience/living-beyond-cancer/services-survivors
קעיר פֿאַרענדיגט זיך נישט אין MSK װען אײער באַהאַנדלונג פֿאַרענדיגט זיך יאָ. דער RLAC פּראָגראַם איז פֿאַר פּאַציענטן און זײערע משפּחות װאָס האָבן פֿאַרענדיגט די באַהאַנדלונג. דער פּראָגראַם האָט פֿילע סערװיסעס, אַרײנגערעכנט סעמינאַרן, װאָרקשאָפּס, חיזוק גרופּעס, קאַונסעלינג איבער לעבן נאָך באַהאַנדלונג, און הילף מיט אינשורענס און עמפּלױמענט אישוס. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, רופֿט 646-888-8106.

װירטועלע פּראָגראַמען
www.mskcc.org/vp
װירטועלע פּראָגראַמען פֿון MSK טוען אָנבאָטן אָנלײן לערנען און שטיצע פֿאַר פּאַציענטן און קעירגעבערס, אַפֿילו װען איר קענט נישט פּערזענליך קומען אין MSK. דורך לײװ אינטעראַקטיװע סעשאַנס קענט איר זיך לערנען איבער אײער דיאַגנאָז, װאָס צו ערװאַרטן במשך באַהאַנדלונג און װיאַזױ זיך צוגרײטן צו די פֿאַרשידענע שטאַפּלען אין אײער קענסער קעיר. סעשאַנס זענען קאָנפֿידענציעל, פֿרײ פֿון אָפּצאָל און װערן געפֿירט דורך קלינישע עקספּערטן. אױב איר זענט פֿאַראינטערעסירט זיך אָנשליסן אין אַ װירטועלע פּראָגראַם, באַזוכט אונזער װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

Last Updated