તમારા માયલોગ્રામ વિશે

શેર
વાંચવાનો સમય: વિશે 7 મિનિટો

આ માહિતી મેમોરિયલ સ્લોઅન કેટરીંગ (MSK) માં તમારા માયલોગ્રામ માટે તૈયાર થવામાં તમને મદદ કરશે.

માયલોગ્રામ એક એવી પ્રોસીઝર છે જેમાં તમારી કરોડ, કરોડરજ્જુ અને તેની આસપાસની પેશીઓની તપાસ કરવામાં આવે છે. તમારા માયલોગ્રામ દરમિયાન, તમારા ડૉક્ટર તમારી સ્પાઈનલ કેનાલમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ ઈન્જેક્ટ કરશે. આનાથી તમારી કરોડરજ્જુ અને એની આસપાસની પેશીઓ]ને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં તમારા ડૉક્ટરને મદદ મળશે. કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ તમારી કરોડરજ્જુમાં દરેક જગ્યાએ પ્રસરી જાય પછી તમારા ડૉક્ટર તમારી કરોડના ફોટો લેશે.

ટોચ પર પરત

પ્રોસીઝર પહેલા

તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા સાથે વાત કરો જો તમને:

 • ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ પ્રત્યે એલર્જી હોય. કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ એવી ખાસ ડાઈ છે જે તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા માટે તમારા આંતરિક અંગો જોવાનું કામ સરળ બનાવે છે.
 • પીડા અથવા શ્વાસ લેવાની સમસ્યાના કારણે તમારા પેટ પર સપાટ ઉંધા સૂઈ શકતા ન હોવ.
 • પ્રોક્લોરોપીરેઝાઈન (Compazine®) લો. તમારી પ્રોસીઝરના 24 કલાક (1 દિવસ) પહેલા તમારે એ લેવાનું બંધ કરવાની જરૂર પડશે. જો તમને જરૂર પડે તો તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા તમને બીજી કોઈ દવા લખી આપશે.

Ask About Your Medications

You may need to stop taking some of your medications before your procedure. Talk with your healthcare provider about which medications are safe for you to stop taking. We’ve included some common examples below.

Blood Thinners

Blood thinners are medications that affect the way your blood clots. If you take blood thinners, ask the healthcare provider performing your procedure what to do. They may recommend you stop taking the medication. This will depend on the type of procedure you’re having and the reason you’re taking blood thinners.

Examples of blood thinners include:

 • Apixaban (Eliquis®)
 • Aspirin
 • Celecoxib (Celebrex®)
 • Cilostazol (Pletal®)
 • Clopidogrel (Plavix®)
 • Dabigatran (Pradaxa®)
 • Dalteparin (Fragmin®)
 • Dipyridamole (Persantine®)
 • Edoxaban (Savaysa®)
 • Enoxaparin (Lovenox®)
 • Fondaparinux (Arixtra®)
 • Heparin (shot under your skin)
 • Meloxicam (Mobic®)
 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as ibuprofen (Advil®, Motrin®) and naproxen (Aleve®)
 • Pentoxifylline (Trental®)
 • Prasugrel (Effient®)
 • Rivaroxaban (Xarelto®)
 • Sulfasalazine (Azulfidine®, Sulfazine®)
 • Ticagrelor (Brilinta®)
 • Tinzaparin (Innohep®)
 • Warfarin (Jantoven®, Coumadin®)

Do not stop taking your blood thinner medication without talking with a member of your care team.

Read Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E. It has information about medications you’ll need to avoid before your procedure. It also tells you what medications you can take instead.

Medications for Diabetes

Before your procedure, talk with the healthcare provider who prescribes your insulin or other medications for diabetes. They may need to change the dose of medications you take for diabetes. Ask them what you should do the morning of your procedure.

Your care team will check your blood sugar levels during your procedure.

Diuretics (Water Pills)

A diuretic is a medication that makes you urinate (pee) more often. Hydrochlorothiazide (Microzide®) and furosemide (Lasix®) are common diuretics.

If you take any diuretics, ask the healthcare provider doing your procedure what to do. You may need to stop taking them the day of your procedure.

તમારી ત્વચા ઉપરથી ઉપકરણોને દૂર કરો

જો તમે પહેર્યું છે તો તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં તમારી ડાયાબિટીસ સંભાળનું સંચાલન કરતા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો:

 • સતત ગ્લુકોઝનું નિરીક્ષણ (CGM).
 • ઇન્સ્યુલિન પંપ.

ઉત્પાદક ભલામણ કરે છે કે તમે તમારું સ્કેન થાય અથવા પ્રક્રિયા થાય તે પહેલાં આ ઉપકરણને તમારી ત્વચામાંથી દૂર કરો. તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા તમને જણાવશે કે તમારું ઉપકરણ બંધ હોય ત્યારે તમારા ગ્લુકોઝનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું. તેઓ તમને તમારું ઉપકરણ બદલવાની જરૂર હોય તે તારીખની નજીક તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

ખાતરી કરી લો કે તમારી પાસે તમારી સ્કેન અથવા પ્રક્રિયા પછી ચાલુ કરવા માટે તમારી સાથે એક વધારાનું ઉપકરણ છે.

Arrange for Someone to Take You Home

You must have a responsible care partner take you home after your procedure. A responsible care partner is someone who can help you get home safely. They should be able to contact your care team if they have any concerns. Make sure to plan this before the day of your procedure.

If you don’t have a responsible care partner to take you home, call one of the agencies below. They’ll send someone to go home with you. There’s a charge for this service, and you’ll need to provide transportation. It’s OK to use a taxi or car service, but you still need a responsible care partner with you.

Agencies in New York Agencies in New Jersey
Partners in Care: 888-735-8913 Caring People: 877-227-4649
Caring People: 877-227-4649  

 

મુસાફરી

તમારી પ્રોસીઝરના 24 કલાકની અંદર જો તમારે એરપ્લેનમાં બેસીને મુસાફરી કરવાનું કોઈ આયોજન હોય તો તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા સાથે વાત કરો.

Tell Us if You’re Sick

If you get sick (including having a fever, cold, sore throat, or flu) before your procedure, call your IR doctor. You can reach them Monday through Friday from to After , during the weekend, and on holidays, call 212-639-2000 and ask for the Interventional Radiology fellow on call.

તમારી પ્રોસીઝરના સમયની નોંધ કરો

તમારી પ્રોસીઝરના 2 કામકાજના દિવસો પહેલા (સોમવારથી શુક્રવાર સુધીમાં) જનરલ રેડિયોલોજિમાંથી કોઈ સ્ટાફના સભ્ય તમને કોલ કરશે. જો તમારી પ્રોસીઝર સોમવારે ગોઠવી હોય, તો તમને ગુરૂવારે અગાઉ કોલ કરવામાં આવશે.

તમારી પ્રોસીઝર માટે તમારે કેટલા વાગે હોસ્પિટલ પહોંચી જવું જોઈએ એ સ્ટાફના સભ્ય તમને જણાવશે. તમારી પ્રોસીઝર માટે તમારે ક્યાં જવાનું છે એ પણ તેઓ તમને જણાવશે. તમારી પ્રોસીઝરના કાર્ય દિવસની બપોર સુધીમાં તમારા પર કોલ ન આવે તો 212-639-7298 પર કોલ કરો.

જો કોઈ કારણસર તમારે તમારી પ્રોસીઝર રદ કરવાની જરૂર પડે તો જે સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાએ તમારા માટે તેને નિર્ધારિત કરી હતી એમને કોલ કરો.

ટોચ પર પરત

તમારી પ્રોસીઝરનો દિવસ

તમારી પ્રોસીઝરના દિવસે તમે હળવું ભોજન લઈ શકો છો, સિવાય કે તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા તમને બીજી કોઈ સૂચના આપે. એ યાદ રાખવું પણ અગત્યનું છે કે તમારી પ્રોસીઝર દરમિયાન તમારે તમારા પેટ પર ઉંધા સૂઈ રહેવાનું રહેશે.

 

Where To Park

Memorial Hospital parking map

MSK’s parking garage is on East 66th Street between York and 1st venues. If you have questions about prices, call 212-639-2338.

To reach the garage, turn onto East 66th Street from York Avenue. The garage is about a quarter of a block in from York Avenue. It’s on the right (north) side of the street. There’s a tunnel you can walk through that connects the garage to the hospital.

There are other parking garages located on:

 • East 69th Street between 1st and 2nd avenues.
 • East 67th Street between York and 1st avenues.
 • East 65th Street between 1st and 2nd avenues.

ક્યાં જવાનું છે

425 East 67th Street પર આવેલ પ્રવેશદ્વારથી મેમોરિયલ હોસ્પિટલમાં પ્રવેશ કરો. 2જા માળે જવા R એલિવેટરનો ઉપયોગ કરો. રિસેપ્શન ડેસ્ક પર તમારા ચેક-ઈન પછી સ્ટાફ કર્મી તમને નર્સિંગ યુનિટમાં લઈ જશે.

શું અપેક્ષા રાખવી

એક વાર તમે હોસ્પિટલમાં આવી પહોંચો પછી ડૉક્ટર્સ, નર્સ અને અન્ય કર્મચારી સદસ્યો તમને એકથી વધુ વાર તમારું નામ અને જન્મ તારીખ જણાવવા માટે કહેશે. આ તમારી સલામતી માટે છે. આ જ નામના અથવા તેના જેવા નામના બીજા લોકોની પણ આ દિવસે પ્રક્રિયા કરવાની હોઈ શકે છે.

ટોચ પર પરત

તમારી પ્રોસીઝર દરમિયાન

તમારા માયલોગ્રામનો સમય આવશે ત્યારે તમને તમારા કપડા બદલીને હોસ્પિટલ ગાઉન પહેરી લેવાનું કહેવામાં આવશે. તમારા ટેકનોલોજિસ્ટ તમને સ્કેનીંગ રૂમમાં લઈ જશે અને ફ્લોરોસ્કોપી ટેબલ પર આવવા માટે તમારી મદદ કરશે. આ ટેબલ ગાદીવાળું છે જેથી સ્કેન દરમિયાન તમે આરામદાયક સ્થિતિમાં રહી શકો. તમારા ટેક્નોલોજીસ્ટ ખાસ પ્રકારના પટ્ટા વડે તમને ટેબલ સાથે સલામત રીતે સ્થિર કરશે. આ એટલા માટે કારણ કે તમારા સ્કેન દરમિયાન ટેબલ સહેજ નમી શકે છે.

ફ્લોરોસ્કોપી ટેબલ પર એક વાર તમે આરામદાયક સ્થિતિમાં આવી જાઓ પછી તમને તમારી પીઠની નીચેના ભાગમાં લોકલ એનેસ્થેટિક (સંબંધિત ભાગને સુન્ન કરવા કે ખોટો પાડવા માટેની દવા) નું એક ઈન્જેક્શન (શોટ) આપવામાં આવશે.

એ ભાગ સુન્ન થઈ ગયા પછી તમારા રેડિયોલોજીસ્ટ તમારી કરોડરજ્જુની નાળમાં એક સોય દાખલ કરશે. તમારી પીઠની નીચેના ભાગે તમને થોડા દબાણનો અનુભવ થશે પણ તમારે સ્થિર રહેવાનું છે. તમારી કરોડરજ્જુમાંથી થોડી માત્રામાં પ્રવાહી બહાર કાઢવા તમારા રેડિયોલોજિસ્ટ એક સોયનો ઉપયોગ કરશે. પ્રવાહી બહાર નીકળી ગયા પછી કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ ઈન્જેક્ટ કરવા માટે પણ તેઓ આ સોયને જ ઉપયોગમાં લેશે.

કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ ઈન્જેક્ટ થઈ ગયા પછી, સ્કેનીંગ ટેબલને સહેજ ત્રાંસુ કરવામાં આવશે અને કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ તમારી કરોડરજ્જુની નાળમાં ઉપરથી નીચે સુધી પ્રસરી જાય એ માટે તમને ધીમેથી આગળ પાછળ હલાવવામાં તમારા ટેકનોલોજિસ્ટ તમને મદદ કરશે. પછી તમારા રેડિયોલોજિસ્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ તમારી કરોડરજ્જુની નાળમાં બધી જગ્યાએ પ્રસરી ગયેલ છે કે નહીં એની તપાસ કરવા ખાસ પ્રકારના એક્સ-રે નો ઉપયોગ કરશે. એક વાર કોન્ટ્રાસ્ટ પ્રસરી જાય પછી તમારા રેડિયોલોજિસ્ટ સોય બહાર કાઢશે અને જ્યાં સોય મૂકવામાં આવી હતી એ ભાગ પર એક નાનકડું ડ્રેસીંગ (પાટો) મૂકશે.

ત્યારબાદ તમારું કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (CT) ઇમેજીંગ સ્કેન કરવામાં આવશે. આ સ્કેન તમારી કરોડના મણકાં (તમારી પીઠના હાડકા), તમારા મણકા વચ્ચેની જગ્યા અને કરોડર્જ્જુ સહિત તમારી કરોડના ફોટા લેશે. સ્કેન દરમિયાન તમારે સ્થિર રહેવું અગત્યનું છે.

આ આખી પ્રોસીઝરમાં 30 થી 40 મિનિટનો સમય લાગશે.

તમારા માયલોગ્રામ પછી જો તમારી રેડિએશન સિમ્યુલેશનની અપોઈન્ટમેન્ટ હોય તો તમને MSK દર્દી પરિવહન સેવા દ્વારા તમારી સિમ્યુલેશન અપોઈન્ટમેન્ટ માટે લઈ જવામાં આવશે.

ટોચ પર પરત

તમારી પ્રોસીઝર પછી

તમારું માયલોગ્રામ પૂરું થઈ ગયા પછી, તમે તમારા કપડાં બદલશો અને તમારી સાથે જે કાંઈ લાવ્યા હો એ એકઠું કરી લેશો. તમારા રેડિયોલોજિસ્ટ તમારા સ્કેનનો રિપોર્ટ તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાને મોકલી આપશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા તમારી ભવિષ્યની સારવારનું આયોજન કરવા માટે તમારા માયલોગ્રામના પરિણામોનો ઉપયોગ કરશે.

આડઅસરો

તમારા માયલોગ્રામ પછી તમને માથાનો દુ:ખાવો થઈ શકે છે. કેટલીક વખત આ માથાના દુ:ખાવાથી તમને ઉબકા આવતા હોય એમ લાગી શકે છે (તમને ઊલટી થશે એવું લાગ્યા કરે). જો તમને માથાનો દુ:ખાવો હોય તો તમે નીચેની વસ્તુઓ અજમાવી શકો:

 • ડૉક્ટરના કાઉન્ટર પરથી મળતી દવા લઈ શકો જેમ કે એસ્ટામાઈનોફેન (Tylenol®).
  • એસ્ટામાઈનોફેન લેતા પહેલા તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતા પાસે તપાસ કરાવો. જો તમને લિવર (યકૃત) ની તકલીફ હોય તો એ લેવી તમારા માટે સલામત ન હોઈ શકે.
  • 24 કલાકના સમયગાળાની અંદર 3,000 મિગ્રા કરતા વધુ એસ્ટામાઈનોફેન ન લો.
 • આડા પડ્યા રહો. આનાથી તમને સારું લાગી શકશે.
 • જેમાં કેફિન હોય એવા પીણાં લો. 1 થી 2 કપ ફોફી કે ચા અથવા સોડા જેવા બીજા કોઈ કેફિનયુક્ત પીણા પીવાનો પ્રયાસ કરો.
 • જો 2 દિવસની અંદર તમારા માથાનો દુ:ખાવો મટી જતો નથી તો તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાને કોલ કરો.

તમારા મયલોગ્રામ પછી 24 કલાક સુધી ઈબુપ્રોફેન (Advil®, Motrin®) જેવી NSAID લેશો નહીં. NSAID થી રક્તસ્ત્રાવ થઈ શકે છે અને નીડલ દાખલ કરેલ જગ્યાએ જલ્દી રૂઝ આવતી નથી. વધુ માહિતી માટે વાંચો Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E.

ઘરે તમારી જાતે સાર-સંભાળ લેવી

તમારા માયલોગ્રામ પછી તમે તમારો રોજીંદો આહાર લઈ શકો છો, સિવાય કે તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાએ તમને બીજી કોઈ સૂચના આપી હોય.

તમારા માયલોગ્રામ પછીના પહેલા 24 કલાક સુધી:

 • વાંકા વળવાનું ટાળો.
 • સ્નાન કરશો નહીં અથવા તમારા શરીરને પાણીમાં ન રાખો જેમ કે બાથટબ, પૂલ અથવા હોટ ટબ.
 • કોઈપણ પ્રકારના NSAID લેશો નહીં.
 • સખત પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. કોઈ ભારે કામ ન કરો, ભારે રમત ન રમો અથવા ભારે વસ્તુઓ ન ઉંચકો.
 • કાર ચલાવશો નહીં અથવા કોઈ ભારે મશીનરી ચલાવશો નહીં.
 • એરપ્લેનમાં મુસાફરી ન કરશો.
 • ઓછામાં 8 થી 10 ગ્લાસ (8-ઔંશ) પ્રવાહી પીવાનો પ્રયાસ કરો, સિવાય કે તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાએ તમને બીજી કોઈ સૂચના આપી હોય.
 • કોઈપણ પ્રકારના આલ્કોહોલયુક્ત પીણા ન પીશો.

24 કલાક પછી તમે સ્નાન કરી શકશો અને તમારો પાટો દૂર કરી શકશો.

ટોચ પર પરત

તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાને ક્યારે બોલાવવા

જો તમને નીચેનામાંથી કંઈ જણાય તો તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પ્રદાતાને કોલ કરો:

 • 100.4° F (38 °C) કે તેથી વધુ તાવ.
 • તમારી પીઠ પર જ્યાં સોય મૂકવામાં આવી હતી એ જગ્યાએ ત્વચાની લાલાશ, સોજો આવવો અથવા પ્રવાહી નીકળવું. આ ચેપનો સંકેત હોઈ શકે છે.
 • તમારી પીઠ પર જ્યાં સોય મૂકવામાં આવી હતી એ જગ્યાએથી રક્ત કે પ્રવાહી બહાર નીકળવું. તમારા પાટામાંથી થોડી માત્રામાં લોહી બહાર દેખાવું એ જો કે સામાન્ય છે.
 • પીડા રાહતની દવા લીધા પછી પણ દુ:ખાવો દૂર થતો નથી.
 • તમારી પીઠની નીચેના ભાગે કે પગમાં ખાલી ચઢવી કે ઝણઝણાટી થવી.
 • 2 થી 3 દિવસ કરતા વધુ સમયથી ચાલતો માથાનો દુ:ખાવો.
ટોચ પર પરત

છેલ્લે અપડેટ કર્યા તારીખ