ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਾਰੇ 1 minute

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ MSK ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ)।

ਚਿੱਤਰ 1.

ਚਿੱਤਰ 1. MSK ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ:

 • ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ: ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ: ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਹਰ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਟੈਬਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਬਲਟ ਹਨ।
 • ਰਿਫਿਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਫਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ।
 • ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ:

 • ਨੁਸਖ਼ਾ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
 • ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
 • ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਪਿਛਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ, May 31, 2023