זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפאָרמאַציע פאַר עלטערן פון קענסער איבערלעבער

די אינפאָרמאַציע ערקלערט װיאַזױ איר קענט זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט אַלס אַ פאָטער/מוטער פון קענסער איבערלעבער במשך COVID-19.

אױב אײער קינד האָט געהאַט קענסער, קענט איר מעגליך האָבן אױסנעמליכע שװעריגקײטן און זאָרגן במשך COVID-19. איר קענט אַצינד מעגליך האָבן מערערע זאָרגן װי עלטערן װעמענס קינדער האָבן נישט געהאַט קײן ערנסטע קראַנקהײט. איר קענט מעגליך האָבן פילע פראַגעס, אַרײנגערעכנט׃

 • צי מײנט דאָס װאָס מײן קינד האָט געהאַט קענסער אַז דאָס קינד האָט אַ העכערע ריזיקע פון COVID-19?
 • װיאזױ זאָל איך רעדן מיט’ן קינד איבער COVID-19?
 • װיאזױ זאָל איך זיך ספּראַװען מיט’ן מינד’ס זאָרגן און לעבנסשטײגער טױשן במשך די צײט?
 • װיאזױ זאָל איך זיך ספּראַװען מיט’ן קינד’ס עמאָציאָנעלע און עדיוקעישאַן גערױכן אָן קײן שטיצע און קײן צוטריט צו פּנים אל פּנים שטיצע פון די שולע אָדער אַנדערע קאָמיוניטי סערװיסעס?

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו האָבן די פראַגעס און זיך שפּירן אָנגעצױגן און באַזאָרגט איבער COVID-19. אַלס אַ מאָטער אָדער פאָטער פון אַ קענסער איבערלעבער, קענט איר האָבן אַ סך פאַרשידענע געפילן צוליב COVID-19. איר קענט שפּירן נענטער צו מענטשן װאָס פאַרשטײען אײער איבערלעבונג מיט קענסער. איר קענט שפּירן אַז איר קענט זיך אַן עצה געבן מיט סאָשעל דיסטענסינג בעסער װי רוב מענטשן. איר קענט זײן אומגעדולדיג מיט מענטשן װאָס באַקלאָגן זיך איבער סאָשעל דיסטענסינג. דאָס זענען נאָרמאַלע רעאַקציעס צו דעם װאָס איר לעבט איבער. עס איז אָקעי זיך צו שפּירן אַזױ, אָבער עס איז װיכטיג זיך אַן עצה געבן מיט אײער סטרעס און אומרואיגקײט כדי איר זאָלט קענען בלײבן פאַרזיכערט און געזונט במשך די צײט און שטיצן אײער קינד.

Back to top

זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19

געדענקט אַז עס איז נישטאָ קײן ריכטיגער אָדער אומריכטיגער װעג זיך ספּראַװען מיט סטרעס פאַראורזאַכט דורך COVID-19. יעדער אײנער ספּראַװעט זיך אַנדערש. דאָ האָט איר אײניגע זאַכן װאָס איר קענט טון צו געבן אַכטונג אױף זיך און זיך אַן עצה געבן מיט’ן סטרעס במשך די צײט כדי איז זאָלט קענען שטיצן אײער קינד. פאַר מער אינפאָרמאַציע, לײענט זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט במשך COVID-19: אינפאָרמאַציע פאַר קענסער איבערלעבער.

 • פאַרשטײט אײער קינד’ס ריזיקע. רעדט מיט’ן קינד’ס העלטקעיר פּראָװײדער איבער דעם קינד’ס געזונט ריזיקעס במשך COVID-19 און װאָס איר קענט טון צו העלפן דאָס קינד װערן אָפּגעהיט. דאָס װאָס אײער קינד האָט געהאַט קענסער מײנט נישט אַז דאָס קינד האָט אַ העכערע ריזיקע פון COVID-19, אָבער איר זאָלט נאָכאַלץ באַשיצן זיך אַלײן און אײער משפּחה דורך פאָלגן CDC אָנװײזונגען, אזױװי װאַשן אָפט די הענט און פאַרמײדן נאָנטן קאָנטאַקט מיט מענטשן װאָס זענען קראַנק אָדער װאָס װאױנען נישט צוזאַמען מיט אײך.
 • אָנערקענט אײערע געפילן. אַקצעפּטירט אַז דאָס איז אַ שװערע צײט פאַר יעדן אײנעם, באַזונדערס די װעמענס קינדער האָבן אָדער האָבן געהאַט קענסער. געדענקט אַז איר זענט נישט אַלײן אין דעם מצב. עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו האָבן מורא אָדער זיך שפּירן אומרואיג.
 • זענט אינפאָרמירט. עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס װאָס איז שײך COVID-19 כדי איר זאָלט בלײבן געזונט און אָפּגעהיט. מאַכט זיכער אַז איר קריגט די אינפאָרמאַציע פון קראַנטע און טרױבאַרע קװעלער, אַזױװי די װעבסײטס פון די צענטערס פאַר קראַנקהײט קאָנטראָל און פאַרמײדונג (Centers for Disease Control and Prevention) (www.cdc.gov) און דעם ניו יאָרק סיטי דעפּאַרטמענט אַװ העלט און מענטאַל הײדזשין (New York City Department of Health and Mental Hygiene) (www1.nyc.gov).
 • נעמט אַן איבעררײס פון די נײעס װען איר דאַרפט עס. הגם עס איז װיכטיג זיך צו האַלטן אפּדעיטעד מיט די נײעס במשך די צײט, קען מען זיך שפּירן איבערגעװעלטיגט. נעמט איבעררײסן פון קוקן, לײענען און זיך צוהערן צו די נײעס, אַרײנגערעכנט סאָשעל מידיאַ, װען איר שפּירט זיך אומרואיִג.
 • אָנערקענט װאָס איר קענט יאָ קאָנטראָלירן און נישט קאָנטראָלירן. הגם עס זענען דאָ פילע זאַכן װאָס מיר װײסן נישט איבער COVID-19, פאָקוסירט זיך אױף דעם װאָס איר קענט יאָ טון כדי צו באַשיצן זיך אַלײן און אײער משפּחה. מאַכט זיכער אַז איר און אײער משפּחה פאָלגן CDC אָנװײזונגען זיך צו באַשיצן. די לעבנסשטײגער טױשן װאָס מיר אַלע מאַכן דורך קענען אפשר זײן ענליך צו דעם װאָס איר האָט איבערגעלעבט בשעת װאָס אײער קינד האָט באַקומען קענסער באַהאַנדלונג, אזױװי זיך זאָרגן איבער דזשערמס און נישט קענען טון געװיסע אַקטיװיטעטן. געדענקט אַז איר זענט מער צוגעגרײט אױסצופאָלגן די אָנװײזונגען װי אַנדערע.
 • רעדט מיט’ן קינד איבערדעם װאָס עס קומט פאָר. לאָזט דאָס קינד װיסן אַז איר פאַרשטײט אַז דאָס איז אַ שװערע צײט און אַז דאָס קינד קען פרעגן פראַגעס אָדער אױסדריקן די געפילן אױב ער/זי װיל. יעדעס קינד ספּראַװעט זיך אַנדערש און נישט יעדער אײנער װיל רעדן. לאָזט דאָס קינד װיסן אַז זײנע געפילן מאַכן יאָ אױס פאַר אײך און דאָס קינד קען קומען צו אײך פאַר חיזוק. פּרובירט צו האָבן ערליכע שמועסן װען דאָס קינד איז גרײט צו רעדן כדי ער/זי זאָל זיך פילן פאַרשטאַנען און נישט אַזױ אײנזאַם.
 • פאַרברענגט מיט אײער קינד. הגם איר און אײער קינד האָבן פיל דורכגעמאַכט צוזאַמען, איז דאָך װיכטיג צו בלײבן פאָקוסירט אױף דעם הײנטיגן טאָג. פּרובירט אָפּצולײגן עטליכע מינוטן יעדן טאָג צו טון עפּעס צוזאַמען מיט דעם קינד װאָס איר בײדע האָט ליב צו טון. איר קענט שאַפן אַ קשר מיט’ן קינד דורך קונסט, שפּילן אָדער נאָך עפּעס אַן אַקטיװיטעט װאָס דאָס קינד קלײַבט אױס. עס איז מעגליך אַז דאָס קינד װעט האָט הנאה העלפנדיג אױסטראַכטן װאָס איר קענט טון צוזאַמען.
 • שטײט אין פאַרבינדונג מיט אײערע משפּחה מיטגלידער און פרײנד. הגם איר קענט זיך פּערזענליך נישט זען מיט די װעם איר האָט ליב, קענט איר זײ רופן, טעקסטן און װידעאָ-שמועסן מיט זײ. עס קען זײַן בײהילפיג צו פּלאַנען טעגליכע רופן מיט די װעם איר האָט ליב װאָס איר קענט פאָראױסקוקן דערצו. איר קענט אױך פּרובירן צו װידעאָ-שמועסן מיט אײער משפּחה בשעת מאָלצײטן אָדער צו שפּילן צוזאַמען.
 • קריגט עמאָציאָנעלע חיזוק. רעדט מיט מענטשן צו װעמען איר האָט צורױ איבער אײערע געפילן. עס קען זײן עמיצער װאָס האָט אײך געהאָלפן בשעת װאָס אײער קינד האָט געהאַט קענסער באַהאַנדלונג אָדער אַ פּראָפעסיאָנאַל, אזױװי אַ טעראַפּיסט אָדער סאָציאַלער אַרבעטער. עס װעט אײך מעגליך אױך העלפן צו רעדן מיט אַנדערע עלטערן פון קענסער איבערלעבער װאָס האָבן אפשר די זעלבע געפילן װי איר במשך COVID-19. רעדט מיט אײער סאָציאַלע אַרבעטער אױב איר װילט זיך פאַרבינדן מיט אַנדערע עלטערן.
 • טרעפט צײט פאַר זיך אַלײן. געדענקט אַז דאָס איז אַ שװערע צײט פאַר יעדן אײנעם און אַז די בעסטע װאָס איר קענט טון פאַר אײער קינד איז געבן אַכטונג אױף זיך אַלײן. טרעפט צײט זיך אָפּצושפּאַנען און טון עפּעס פאַר זיך אַלײן, אַזױװי זיך אױסבאָדן אָדער טון אַן אַקטיװיטעט װאָס איר האָט ליב אָבער האָט געװענליך נישט קײן צײט דערפאַר.
Back to top

רעסורסן אין MSK

עס מאַכט נישט אױס װאו איר זענט אױף די װעלט - חיזוק איז דאָ צו באַקומען פאַר אײך און אײער משפּחה. MSK טוט אָנבאָטן אַ רײע רעסורסן אײך צו העלפן זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פאַראורזאַכט דורך COVID-19. רופט אײער דאָקטאָר’ס אָפיס פאַר מער אינפאָרמאַציע אָדער צו װערן פאַרבונדן מיט סײ װעלכע פון די רעסורסן.

סאציאלע ארבעט
212-639-7020
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/social-work-support
אונזערע סאציאלע ארבעטערס שטעלן צו עמאציאנאלע שטיצע און הדרכה פאר פאציענטן און זייערע פאמיליעס, פריינט, און קעירגעבער. סאָשעל אַרבעט טוט אָנבאָטן פּראָגראַמען, אַרײנגערעכנט סײ פּנים־אל־פּנים, סײ אָנלײן חיזוק גרופּעס. סאָשעל אַרבעטערס זענען פאַראַן בײ יעדע MSK לאָקאַל. צו רעדן מיט אַ סאָציאַלע אַרבעטער, רופט 212-639-7020.

אױב איר זענט פאַראינטערעסירט זיך אָנצושליסן אין אַן אָנלײן חיזוק גרופּע, באַזוכט דעם װירטועלע פּראָגראַמען װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פאַר מער אינפאָרמאַציע און זיך אײנצושרײבן.

קאונסעלינג צענטער
646-888-0200
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling
MSK’sמ.ס.ק.’ס קאונסלערס טוען צושטעלן קאונסלינג פאר מענטשן, פארפעלקער, פאמיליעס, קעירגעבער, און גרופעס. זײ קענען אױך פאַרשרײבן מעדיצינען צו העלפן מיט אומרואיגקײט, דעפּרעסיע, און אַנדערע פּראָבלעמען פון גײַסטישע געזונט. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-0200.

קעירגעבער קליניק
646-888-0200
www.mskcc.org/experience/caregivers-support/caregiver-services
ביי MSK, די קעירגעבער קליניק טוט צושטעלן שטיצע ספעציפיש פאר קעירגעבער וועלכע האבן שוועריגקייטן זיך ספראווען מיט די פאראנטווארטליכקייטן פון קעירגעבער. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט די קעיר געבער קליניק אױף 646-888-0200.

גייסטיגע קעיר
212-639-5982
www.mskcc.org/spiritual-religious-care
ביי MSK,אונזערע טשאפלעינס (גייסטיגע קאונסלערס) זענען גרייט אייך צו אויסהערן, העלפט שטיצן פאמיליע מיטגלידער, דאווענען, זיך פארבינדן מיט קאמיוניטי קלערגי אדער גלויבונג גרופעס, אדער פשוט אייך בארואיגן און געבן האפענונג. יעדער אײנער קען זיך זען מיט אַ טשעפּלען, אָפּגעװיזן פון זײער רעליגיע. MSK האָט אױך אַן אינטעררעליגיעזע טשעפּל װאָס איז אָפן פאַר אַלע. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 212-639-5982.

אינטעגראטיווע מעדעצין סערוויס
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
דורכאויס די COVID-19 עמערדזשענסי, טוט אונזער אינטעגראטיווע מעדעצין סערוויס צושטעלן אנליין סערוויסעס, אריינגערעכנט טעלעמעדעצינישע באראטונגען, בארואיגונג קורסן, און פריוואטע קערפערליכע געזונט סעסיעס צו צולייגן צו (מיטגיין מיט) טראדיציאנאלע מעדיצינישע קעיר. סערװיסעס זענען עװעילעבל פאַר פּאַציענטן, זײערע משפּחות און קעירגעבערס, װי אױך פאַר’ן ציבור אין אַלגעמײן. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-0800.

פאציענט און קעירגעבער עדיוקעישאן
www.mskcc.org/pe
באזוכט די פאציענט און קעירגעבער עדיוקעישאן וועבזייטל צו זוכן אויף אונזער ווירטועל לייברערי. איר קענט דאָרט טרעפן שריפטליכע לערן רעסורסן, װידעאָס און אָנלײן פּראָגראַמען.

פאציענט און קעירגעבער שטיצע פראגראם
212-639-5007
www.mskcc.org/experience/patient-support/counseling/support-groups-programs/patient-patient-support
איר קענט פילן בעסער אויב איר רעדט צו איינעם וואס איז אריבער אן ענליכע איבערלעבעניש. דורך דעם פּאַציענט און קעירגעבער חיזוק פּראָגראַם קענט איר רעדן מיט געװעזענע פּאַציענטן און קעירגעבערס. זײ קענען מיט אײך פּערזענליך רעדן, אױפ’ן טעלעפאָן אָדער דורך אימעל. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 212-639-5007 אָדער שיקט אַן אימעיל צו patient2patient.org@mskcc.

ריסאורסעס פאר’ן לעבן נאך קענסער Resources for Life After Cancer (RLAC) פראגראם
646-888-8106
www.mskcc.org/experience/living-beyond-cancer/services-survivors
ביי MSK, קעיר ענדיגט זיך נישט ווען אייער באהאנדלונג ענדיגט זיך נישט דער RLAC פּראָגראַם איז פאַר פּאַציענטן און זײערע משפּחות װאָס האָבן פאַרענדיגט די באַהאַנדלונג. דער פּראָגראַם האָט פילע סערװיסעס, אַרײנגערעכנט סעמינאַרן, װאָרקשאָפּס, חיזוק גרופּעס, קאַונסעלינג איבער לעבן נאָך באַהאַנדלונג, און הילף מיט אינשורענס און עמפּלױמענט אישוס. פאַר מער אינפאָרמאַציע, רופט 646-888-8106.

ווירטועל פראגראמען
www.mskcc.org/vp
מ.ס.ק.’ס ווירטועל פראגראמען שטעלן צו אנליין עדיוקעישאן און שטיצע פאר פאציענטן און קעירגעבערס, אפילו ווען איר קענט נישט קומען צו MSK פערזענליך. דורך לײװ אינטעראַקטיװע סעשאַנס קענט איר זיך לערנען איבער אײער דיאַגנאָז, װאָס צו ערװאַרטן במשך באַהאַנדלונג און װיאַזױ זיך צוגרײטן צו די פאַרשידענע שטאַפּלען אין אײער קענסער קעיר. סעשאַנס זענען קאָנפידענציעל, פרײ פון אָפּצאָל און װערן געפירט דורך קלינישע עקספּערטן. אױב איר זענט פאַראינטערעסירט זיך אָנשליסן אין אַ װירטועלע פּראָגראַם, באַזוכט אונזער װעבסײט אױף www.mskcc.org/vp פאַר מער אינפאָרמאַציע.

Back to top

Last Updated