Computational Oncology: Members

Share
Share
Sohrab Shah
Sohrab Shah

Chief of Computational Oncology

Elli Papaemmanuil
Elli Papaemmanuil

Assistant Attending

Ed Reznik, Assistant Attending
Ed Reznik

Assistant Attending

Nikolaus Schultz, PhD
Nikolaus Schultz

Attending

Francisco Sanchez-Vega
Francisco Sanchez-Vega

Assistant Attending

Cynthia Berry
Cynthia Berry

Associate Director, Translational Research Programs

Jian Carrot-Zhang
Jian Carrot-Zhang

Assistant Attending

Benjamin Greenbaum
Benjamin Greenbaum

Associate Attending

Andrew McPherson
Andrew McPherson

Assistant Attending

Ruslan Soldatov
Ruslan Soldatov

Assistant Attending, Assistant Professor

Wesley Tansey
Wesley Tansey

Assistant Attending